พระมหากษัตริย์ไทย

พระมหากษัตริย์ไทย คือ
ประมุขของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตามระบอบ
ราชาธิปไตยและราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

ถึงแม้ว่าพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จะลดลงหลังจากการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
2475 กับทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับว่า
พระมหากษัตริย์ "ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
ผู้ใดจะละเมิดมิได้" นอกจากนั้น พระมหากษัตริย์ยังทรงได้รับความคุ้มครองด้วยกฎหมายอาญา
ทำให้การวิพากษ์วิจารณ์พระองค์เป็น
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์[1]


ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช
2550
 อันเป็นฉบับปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล ทรงเป็นจอมทัพไทย
พุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภก มีพระราชอำนาจสถาปนาและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับฐานันดรศักดิ์
พระราชทานอภัยโทษ ประกาศสงครามและสงบศึก รวมตลอดถึงพระราชอำนาจอื่น ๆ
ซึ่งจะทรงใช้ได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้
ยกเว้นพระราชอำนาจบางประการที่ทรงใช้ได้
ตามพระราชอัธยาศัย คือ ตั้งและถอดองคมนตรีกับบรรดาข้าราชการในพระองค์

พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นประมุขราชวงศ์จักรี มีที่ประทับอย่างเป็นทางการคือพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เสวยราชย์ตั้งแต่วันที่ 9
มิถุนายน
 พ.ศ. 2489 และเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐที่นานที่สุดในโลก

รัชทายาทของพระมหากษัตริย์ไทยมีตำแหน่งเรียกว่าสยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
 การสืบมรดกของพระมหากษัตริย์เป็นไปตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พระพุทธศักราช
2467
 โดยมีลักษณะเป็นการโอนจากบิดาสู่บุตรตามหลักบุตรคนหัวปีเฉพาะที่เป็นชาย
แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฉบับปัจจุบันเปิดให้เสนอพระนามพระราชธิดาขึ้นสืบราชบัลลังก์ได้
ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงตั้งรัชทายาทไว้

 

 

ประวัติ

จุดกำเนิด

รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมาตลอด
800
ปี ภายใต้การปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราช โดยพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สามารถรวบรวมดินแดนจนเป็นปึกแผ่นเป็นอาณาจักรสุโขทัย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์
แนวคิดการปกครองแบบราชาธิปไตยสมัยแรกเริ่มตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ศาสนาฮินดู (ซึ่งรับเข้ามาจากจักรวรรดิขะแมร์) และหลักความเชื่อแบบพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งแนวคิดแรกนั้นมาจากวรรณะ "กษัตริย์" ของศาสนาฮินดู
เนื่องจากพระมหากษัตริย์จะได้รับอำนาจมาจากอำนาจทางทหาร
ส่วนแนวคิดที่สองมาจากแนวคิด "ธรรมราชา" ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
หลังจากที่พระพทุธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยในราวคริสต์ศตวรรษที่
6 อันเป็นแนวคิดที่ว่าพระมหากษัตริย์ควรจะปกครองประชาชนโดยธรรม

สมัยกรุงสุโขทัย
มีการปกครองแบบ
พ่อปกครองลูก พระมหากษัตริย์จะมีพระนามขึ้นต้นว่า
"พ่อขุน" มีความใกล้ชิดระหว่างกษัตริย์กับประชาชนมาก หลังจากรัชกาล
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้ว พระมหากษัตริย์สุโขทัยมีพระนามขึ้นต้นว่า
"พญา" เพื่อยกฐานะกษัตริย์ให้สูงขึ้น ในรัชกาล
พญาลิไท พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ เฟื่องฟูมาก จึงมีแนวคิด ธรรมราชา ตามคติพุทธขึ้นมา
ทำให้พระนามขึ้นต้นของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลพญาลิไทเรียกว่า
"พระมหาธรรมราชา" ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา ได้รับคติพราหมณ์มาจากขอม
เรียกว่า เทวราชา หรือ สมมติเทพ
หมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพมาอวตารเพื่อปกครองมวลมนุษย์
ทำให้ชนชั้นกษัตริย์มีสิทธิอำนาจมากที่สุดในอาณาจักรและห่างเหินจากชนชั้นประชาชนมากขึ้นคำขึ้นต้นพระนามเรียกว่า
"สมเด็จ" หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตย พระราชอำนาจด้านการปกครองถูกโอนมาเป็นของรัฐบาลพลเรือนและทหาร
พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอำนาจผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ

รายชื่อราชวงศ์

·      ราชวงศ์หริภุญชัย (อาณาจักรหริภุญชัย)

·      ราชวงศ์มังราย (อาณาจักรล้านนา)

·      ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เชื้อเจ้าเจ็ดตน)
(เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และหัวเมืองฝ่ายเหนือ)

·      ราชวงศ์พระร่วง (อาณาจักรสุโขทัย)

·      ราชวงศ์อู่ทอง หรือ ราชวงศ์เชียงราย (อาณาจักรอยุธยา)

·      ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (อาณาจักรอยุธยา)

·      ราชวงศ์สุโขทัย (อาณาจักรอยุธยา)

·      ราชวงศ์ปราสาททอง (อาณาจักรอยุธยา)

·      ราชวงศ์บ้านพลูหลวง (อาณาจักรอยุธยา)

·      ราชวงศ์ธนบุรี (อาณาจักรธนบุรี) (ระยะเวลาสั้นที่สุดในประเทศไทยและทั่วทุกประเทศ
15 ปี )

·      ราชวงศ์จักรี (อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ราชอาณาจักรสยาม ราชอาณาจักรไทย)

ราชวงศ์จักรี

  ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรสยามต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนถึงปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พระนามเดิม ทองด้วง
ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา) ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการ
ปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2325 ยุคของราชวงศ์นี้ เรียกว่า
"ยุครัตนโกสินทร์"

ที่มาของชื่อ

 ชื่อของราชวงศ์จักรีมีที่มาจากบรรดาศักดิ์
"เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์" ตำแหน่งสมุหนายก ซึ่งเป็นตำแหน่งทางราชการที่พระองค์เคยทรงดำรงตำแหน่งมาก่อนในสมัยกรุงธนบุรี
คำว่า "จักรี" นี้พ้องเสียงกับคำว่า "จักร" และ
"ตรี" ซึ่งเป็นเทพอาวุธของ
พระนารายณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้
1 สำรับ
และกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

 

ลำดับ

พระนาม

ขึ้นครองราชย์

สิ้นสุดการครองราชย์

รัชกาลที่
1


พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

6 เมษายน พ.ศ. 2325

7 กันยายน พ.ศ. 2352

รัชกาลที่
2


พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

7 กันยายน พ.ศ. 2352

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367

รัชกาลที่
3


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367

2 เมษายน พ.ศ. 2394

รัชกาลที่
4


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

6 เมษายน พ.ศ. 2394

1 ตุลาคม พ.ศ. 2411

รัชกาลที่
5


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 ตุลาคม พ.ศ. 2411

23 ตุลาคม พ.ศ. 2453

รัชกาลที่
6


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม พ.ศ. 2453

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468

รัชกาลที่
7


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468

2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (2478)
(
สละราชสมบัติ)

รัชกาลที่
8


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (2478)

9 มิถุนายน พ.ศ. 2489

รัชกาลที่
9


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9 มิถุนายน พ.ศ. 2489

ยังอยู่ในราชสมบัติ

 

 

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

       

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์