อาชีพในอาเชียน

รูปภาพของ swk37908

 

อาชีพในอาเซียน

ได้แก่  1.วฺิศวกร

2.นักสำรวจ

3.สถาปนิก

4.แพทย์

5.ทันตแพทย์

6.พยาบาล

7.นักบัญชี

8.การท่องเที่ยว/บริการ

 


 

1.วิศวกร

ลักษณะงาน

ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ โดยวิศวกรยังแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมธรณี ฯลฯ

รายได้

วิศวกร  จบปีละ 90,000 คน โอกาศที่จะได้งานภาครัฐและเอกชน 0.5 - 10 %                                                                     ภาครัฐวิสหกิจ (การไฟฟ้า-สื่อสาร-ประปา-การบินไทย) รับเงินเดือนเริ่มต้นโดยเฉลี่ย 14,500 บาท                                                       ภาคเอกชน   ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 14,786 - 22,000 บาท 

 


2.นักสำรวจ 

ลักษณะงาน

1. ควบคุม และทำการสำรวจพื้นดิน และท้องน้ำ เพื่อการทำแผนที่หรือแผนภูมิ งานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรืองานอื่นๆ โดยกำหนดสถานที่ตั้ง

2. วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ ตรวจสอบบันทึก แผนที่ แผนผัง โฉนด และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำการคำนวณเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับงานสำรวจ

3. ตรวจสอบ และปรับกล้องรังวัด หรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศ โต๊ะสำรวจ และเครื่องมือสำรวจอื่นๆ

4. สำรวจ และสั่งงานผู้ช่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด และเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆ ความสูงชัน เส้นและมุม ความสูงต่ำของพื้นดิน และข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวดิน พื้นที่ใต้ดิน และพื้นที่ใต้ท้องน้ำ

5. ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้

6. บันทึกการใช้มาตรการต่างๆ และการคำนวณ รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ

7. จัดทำแบบวาดโดยละเอียด และทำรายงาน      

รายได้

วุฒิการศึกษา เงินเดือน

  ราชการ เอกชน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ     4,700 4,500-5,500

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,740 5,500-6,500

 


 

3.สถาปนิก

ลักษณะงาน

ออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น สถาปนิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้ัรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้ ซึ่งคล้ายกับการทำงานในสาขาวิชาชีพอื่น

รายได้

สถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต้นอยู่ระหว่าง 15,000 -20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และสิทธิประโยชน์อื่น เช่น โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

 


 

4.แพทย์

ลักษณะงาน

ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค สั่งยา ผ่าตัดเล็ก รักษาอาการบาดเจ็บ โรค และอาการผิดปกติต่างๆ ของผู้ป่วย ตรวจผู้ป่วยและตรวจหรือสั่งตรวจทางเอ็กซเรย์หรือการทดสอบพิเศษ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่นตามความจำเป็น และวินิจฉัยความผิดปกติ สั่งยา ทำการผ่าตัดเล็กหรือการรักษาอย่างอื่น และแนะนำผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตนที่จำเป็นสำหรับการทะนุถนอมสุขภาพหรือการกลับคืนสู่สภาพปกติ บริหารยาและยาสลบตามต้องการ ทำการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ทำการคลอด และให้การดูแลรักษามารดา และทารก หลังคลอด เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้ตรวจโรคที่เป็นและการรักษาที่ได้ให้หรือสั่ง อาจผสมยา อาจรับผิดชอบและสั่งงานสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น

รายได้

   หน่วยงาน                        วุฒิการศึกษา 

                   ปริญญาตรี           ปริญญาโท            ปริญญาเอก 

ราชการ          8,190            9,500 - 10,500       15,000 - 16,000 

รัฐวิสาหกิจ        9,040            15,000 - 12,000      23,000 - 24,500 

เอกชน            10,600          21,000 - 22,000      28,000 - 30,000 


 5.ทันตแพทย์

ลักษณะงาน

รักษาโรค และความผิดปกติของฟันและช่องปากด้วยการศัลยกรรม ให้ยา และวิธีการอื่นๆ ตรวจปากและฟันของผู้ป่วย ใช้เครื่องเอ็กซเรย์และทดสอบตามความจำเป็น เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะของความผิดปกติ พิจารณาผลของการตรวจและการทดสอบ และตกลงใจเลือกวิธีการรักษา หารูฟันผุ ทำความสะอาดและอุดรูฟันผุ และถอนฟันที่เป็นโรคหรือไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ พิมพ์ปากและจำลองแบบของเหงือก และส่วนอื่นๆ ของปาก เพื่อใช้ในการประดิษฐ์ฟันปลอม และใส่ฟันปลอม ใส่เครื่องยึดเพื่อจัดฟันที่มีลักษณะผิดปกติ หรือเกให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง รักษาโรคฟัน ปากหรือเหงือกด้วยการใช้ยาหรือศัลยกรรม ให้ยาชาหรือวางยาสลบตามความจำเป็น อาจทำเฉพาะทางในการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า

รายได้

 ประเภทองค์กร             เงินเดือน

        ราชการ           6,360

        เอกชน           12,000 - 15,000


 6.พยาบาล

ลักษณะงาน

เกี่ยวข้องการการดูแลรักษาพยาบาลคนไข้  เช่น  การตรวจเช็คสภาพอาการ  เพื่อบันทึกผลให้คุณหมอดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพอาการคนไข้  ค่อยช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้  ให้กำลังใจ  และใช้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาคนไข้  เป็นต้น 

รายได้ 

รายได้โดยเฉลี่ยของพยาบาลรัฐบาลก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อเดือน ส่วนเอกชนก็ 20,000-50,000 บาท แล้วแต่ แผนกที่สังกัด

 


 

7.นักบัญชี

ลักษณะงาน

ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห็รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชี และการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ

รายได้

 วุฒิการศึกษา                          เงินเดือน 

                                  ราชการ       เอกชน 

           ปวส.                5,600          6,000 

      ปริญญาตรี               6,500          9,500

 


 

8.การบริการ/ท่องเที่ยว

ลักษณะงาน  

การจัดการ และภาคปฏิบัติในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจเรือสำราญ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจนำเที่ยว การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก เป็นต้น ศึกษาและเข้าใจถึงทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการให้บริการและการต้อนรับ รวมทั้งความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งแต่ส่วนปฏิบัติการจนกระทั่งถึงระดับหัวหน้างาน หรืออาชีพอิสระอื่น ๆ สามารถประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาชีพในธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านโรงแรมและการท่อง เที่ยว ฯลฯ

รายได้

ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับระบบเศณษฐกิจและความมั่นคง


 

สามารถประกอบอาชีพได้ใน 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน ได้แก่

1. บรูไน ดารุสซาลาม

2. กัมพูชา

3. อินโดนีเซีย

4. ลาว

5. มาเลเซีย

  6. พม่า

7. ฟิลิปปินส์

8. สิงคโปร์

9. ไทย

10. เวียดนาม

 


 

  อาชีพในอาเซียนที่สนใจจะไปประกอบคืออาชีพใด และมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไร

ตอบ อาชีพพยาบาล เพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ศักยภาพในการทำงานสูงพอๆกับอาชีพอื่นๆและต้องใช้ความอดทนสูง ส่งที่ต้องเตรียมตัวจะต้องเตรียมตัวด้านภาษาให้มาก เพื่อจะได้สื่อสารกับผู้อื่นหรือผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น

 

 


 

รูปภาพของ swk35597

น่าอ่านมากกกกกกจริงๆๆๆๆๆๆ^^

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์