มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคัดเรียน กศ.บป.

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ซึ่งใช้เวลาศึกษาในวันเสาร์อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2551

          จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)

          -เกษตรศาสตร์ รับ 40 คน

          -เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) รับ 40 คน

          -เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) รับ 40 คน

          -เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) รับ 40 คน

          *รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขาด้านไฟฟ้า ไฟฟ้าอุตสาหกรรมหรืออิเล็กทรอนิกส์

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ศศ.บ.)

          -รัฐประศาสนศาสตร์ รับ 90 คน

          -การพัฒนาชุมชน รับ 45 คน

           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (บธ.บ.)

          -การจัดการทั่วไป รับ 45 คน

          -คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ 45 คน

          -การตลาด รับ 45 คน

          ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) (บธ.บ.)

          -การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รับ 45 คน

          -การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) รับ 45 คน

          -การบริหารธุรกิจ (การตลาด) รับ 45 คน

          -การจัดการทั่วไป รับ 45 คน

          -การจัดการทั่วไป รับ 45 คน

          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (บช.บ.)

          -การบัญชี รับ 45 คน

          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (น.บ.)

          -นิติศาสตร์ รับ 45 คน

          คุณสมบัติด้านพื้นความรู้

          1.ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

          2.ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

          2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า

          2.2 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

          คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

          1.มีสัญชาติไทย

          2.ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา

          3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

          4.ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

          5.มีความประพฤติเรียบร้อย

          การขายใบสมัครและการรับสมัคร

          -ขายใบสมัคร ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 0111

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2551

          หลักฐานที่ต้องนำไปในวันสมัคร

          1.เอกสารแสดงพื้นความรู้ ใบรับรองคุณวุฒิ หรือใบ รบ. หรือใบปริญญาบัตร ฯลฯ

          2.รูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

          3.หลักฐานอื่น ๆ (ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว การเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า การรับบุตรบุญธรรม  ฯลฯ

          ผู้สมัครต้องนำหลักฐานฉบับจริง (ตามข้อ 1 และ 3) พร้อมสำเนา 1 ชุด ไปแสดงในวันสมัคร โดยกรรมการรับสมัครจะเก็บเฉพาะสำเนาหลักฐานไว้เท่านั้น และหากปรากฏภายหลังว่าหลักฐานต่าง ๆ ที่นำไปแสดงไม่ถูกต้องสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่เริ่มสมัคร และจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          ด้านโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป. ) ศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร ซึ่งใช้เวลาศึกษาในวันเสาร์อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับดังนี้

          หลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดรับ

          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มี 1 ระดับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี วุฒิที่ได้รับ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

          -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 2 ระดับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

          -หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มี 1 ระดับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

          -หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มี 1 ระดับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี วุฒิที่ได้รับ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

          จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ศศ.บ.)

          -รัฐประศาสนศาสตร์ รับ 90 คน

          -การพัฒนาชุมชน รับ 45 คน

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (บธ.บ.)

          -การจัดการทั่วไป รับ 45 คน

          -คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ 45 คน

          -การตลาด รับ 45 คน

          ระดับปริญญาตรี 2  ปี (ต่อเนื่อง) (บธ.บ.)

          -การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) รับ 45 คน

          -การบริหารธุรกิจ (บัญชี) รับ 45 คน

          -การบริหารธุรกิจ (การตลาด) รับ 45 คน

          -การจัดการทั่วไป (รับจากวุฒิทั่วไป) รับ 45 คน

          หมายเหตุ การจัดการทั่วไป (รับจากวุฒิ อ.บธ.การจัดการทั่วไป)

          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (บช.บ.)

          -การบัญชี รับ 45 คน

          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (น.บ.)

          -นิติศาสตร์ รับ 45 คน

          คุณสมบัติด้านพื้นความรู้

          1.ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

          2.ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า

          คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

          1.มีสัญชาติไทย

          2.ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา

          3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

          4.มีความประพฤติเรียบร้อย

          การขายใบสมัครและการรับสมัคร

          -ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ ศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2551

           ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร (รับสมัครเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104412   แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 386 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์