รายงานการใช้ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ

บทคัดย่อ
ชื่อผลงาน รายงานการใช้ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายปรียา  พ้นภัย   
ปีการศึกษา 2554
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดลองใช้ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 วิชาเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น
ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนดอนตาลวิทยา  อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร  ที่เรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  95  คน  จัดเป็นหมู่ได้  12  หมู่ หมู่ละ  4-8  คน จัดเป็นกองได้  2  กอง กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554   จำนวน  5  หมู่ หมู่ละ  8  คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน  40  คน          โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย              ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  จำนวน  12  เล่ม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  1  ชุด  จำนวน  30  ข้อ    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ  สถิติวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  และการทดสอบค่า  t  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  B-Index  พัฒนาโดย  สาคร  แสงผึ้ง  และโปรแกรมสถิติวิจัยในชั้นเรียน สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย  พบว่า
1.  ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2  83.02/82.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80  
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 วิชา เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  หลังการใช้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น  สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการสอน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์