อาชีพในอาเซียน

รูปภาพของ swk37927

AEC(Asean Economics Community) เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน
10 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว  เวียดนาม 
มาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์  กัมพูชา บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยมีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ
กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนทำจะเสรี
ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างจริงจังในวันที่ มกราคม 2558 หรืออีก ปีข้างหน้า

      
ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9  ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (
Mutual Recognition Arrangements :
MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ
หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ
หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ ได้อย่างเสรี 
ได้กำหนดครอบคลุม อาชีพ

 

 

·                
    อาชีพวิศวกร(
Engineering Services)

·                
    อาชีพพยาบาล
(
Nursing Services)

·                
    อาชีพสถาปนิก(Architectural
Services)

·                
    อาชีพการสำรวจ
(
Surveying Qualifications)

·                
    อาชีพนักบัญชี
(
Accountancy Services)

·                
    อาชีพทันตแพทย์
(
Dental Practitioners)

·                
    อาชีพแพทย์
(
Medical Practitioners)

 

อาชีพวิศวกร( Engineering Services)

ลักษณะงานการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมแยกได้ดังนี้

1.งานประเภทการสำรวจได้แก่งานแขนงวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมโยธาทั่วไป

2.งานประเภทออกแบบเป็นงานทำในสำนักงานถือเป็นหน่วยสมองของงานวิศวกรรมเพราะมีหน้าที่
ออกแบบสิ่งก่อสร้างทุกประเภททั้งอาคารบ้านเรือน สะพาน เขื่อนตลอดจนออก
แบบเครื่องจักรกลต่าง ๆ

3.งานประเภทควบคุมและบำรุงรักษาควบคุมระบบการทำงานของเครื่องกลในสถานที่ต่างๆตลอดจนการควบคุมการวางแผนปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมทุกชนิด

4.งานประเภทวิจัยเป็นงานที่ค้นหว้าแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆในทางวิศวกรรมหรือหาวิธีใหม่

5.งานประเภทเผยแพร่ความรู้หมายถึงการสอนของครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษา


อาชีพพยาบาล

ลักษณะงาน มีหน้าที่ให้บริการพยาบาลระดับวิชาชีพแก่ผู้ป่วยทางการหรือทางจิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุในสถาบันที่มีการรักษาการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพวางแผนและให้บริการด้านพยาบาลสวบูรณ์แบบตามตามหลัวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงความต้องการของแต่ละคนตามลักษณะของโรคที่เป็นสังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้รายงานให้แพทย์ทราบการเกิดอาการผิดธรรมดาของร่างกายอารมณ์และจิตใจซึ่งมีความสำคัญในการวินิจฉัยโรคจัดให้คนไข้ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกหลักอนามัยเรียบร้อยและปลอดภัยป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคตืดเชื้อสอนคนไข้ครอบครัวคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

อาชีพสถาปนิก

 

ลักษณะงาน ออกแบบอาคาร
สิ่งก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างร่วมกับวิศวกร คำนวณวัสดุ เวลา
และราคาของค่าแบบก่อสร้างและการก่อสร้างที่เหมาะสมให้คำแนะนำในเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น
และแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรม


อาชีพการสำรวจ

 

ลักษณะงาน ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ
เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้างงานเหมืองแร่หรือเพื่องานอื่นๆโดยการกำหนดสถานที่ตั้งและวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำการสำรวจบริเวณทะเลและเหมืองแร่และการสำรวจประเภทอื่นๆเป็นผู้ช่วยนักสำรวจเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆในขณะปฏิบัติงานช่วยแปลข้อมูลที่ได้จากงานสนาม
และทำงานอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน


อาชีพนักบัญชี

 

ลักษณะงาน ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ
สถาบันเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
การวิเคราะห็รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงินการรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน
รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชีและการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ


อาชีพทันตแพทย์

 

ลักษณะงาน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจการวินิจฉัยการบำบัดหรือการป้องกัน
โรคฟันโรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟันโรคอวัยวะในช่องปากโรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรรวมทั้งการกระทำทางศัลยกรรมและการกระทำใดๆในการบำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปากกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการทำฟันใน
ช่องปาก


อาชีพแพทย์

ลักษณะงาน ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย
จิตใจ สั่งยาให้การรักษามีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริม
สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

 

เงินเดือนของแต่ละอาชีพจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

โดยสามารถประกอบอาชีพได้ในประเทศ  ไทย
พม่า ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์  กัมพูชา บรูไน

สำหรับประเทศไทย

อาชีพวิศวกร  

       จบปีละ
90,000 คน โอกาศที่จะได้งานภาครัฐและเอกชน 0.5
-10 %

ภาครัฐวิสหกิจ

(การไฟฟ้า-สื่อสาร-ประปา-การบินไทย) รับเงินเดือนเริ่มต้นโดยเฉลี่ย
14,500 บาท

ภาคเอกชน  

ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 14,786 - 22,000
บาท และอื่นๆ


อาชีพพยาบาล

       
สำหรับหน่วยงานราชการพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ได้รับเงินเดือนอัตรา 
6,360 บาท
ส่วนพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับเงินเดือนอัตรา 
7,780 บาท และปริญญาเอกได้รับเงินเดือนอัตรา 10,600 บาท

       ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนประมาณ
7,000 -7,600 บาท

       
สำหรับหน่วยงานเอกชน
พยาบาลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นประมาณ 
13,900 บาท ค่าอยู่เวร เวรละ 250 บาท
ซึ่งจะมีรายได้เฉลี่ยจากค่าอยู่เวรประมาณเดือนละ 
2,500 - 3,000 บาท ซึ่งพยาบาลเอกชนจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,000 บาทมีสวัสดิการที่พักและสิทธิพิเศษ อื่นๆ ตามเงื่อนไขการตกลงกับผู้ว่าจ้าง


อาชีพสถาปนิก

       
สถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต้นอยู่ระหว่าง 
15,000 -20,000
บาท
ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้
และสิทธิประโยชน์อื่น โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ


อาชีพการสำรวจ

       
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าทำงานในภาครัฐกับในภาคเอกชน
โดยผู้รับราชการจะได้รับค่าจ้างเริ่มต้นที่เดือนละ 
7,260 บาท พร้อมทั้งสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของราชการ
ส่วนในกรณีปฏิบัติงานกับภาคเอกชน
ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนขนาดใหญ่ที่ดำเนินการสำรวจแหล่งพลังงานและทรัพยากรเหมืองแร่ต่างๆ
จะได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 
20,000 – 29,000 บาทต่อเดือน
โดยอัตราค่าจ้างจะแตกต่างตามประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ
ค่อนข้างดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องการประกันชีวิตสุขภาพและโบนัส (พิเศษ) ประจำปี


อาชีพนักบัญชี

ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 12,000 - 15,000

ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 15,000 - 20,000

ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 20,000 - 25,000


อาชีพทันตแพทย์

ภาครัฐ

ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 30,000 -
65,000 บาท

ภาคเอกชน  

ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 58,808 -
120,000 บาท  


อาชีพแพทย์

ภาครัฐ  

ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 30,000 -
100,000 บาท

ภาคเอกชน  

ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 62,520 -
150,000 บาท 

 

วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี
2558

 

อาชีพที่สนใจไปทำ

อาชืพ นักบัญชีเพราะเป็นอาชืพที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินเพราะฉะนั้น จึงคิดว่าน่าจะมีทางเลือกมากมายและค่าตอบแทนสูง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 170 คน กำลังออนไลน์