อาชีพในอาเซียน

รูปภาพของ swk37927

AEC(Asean Economics Community) เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน
10 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว  เวียดนาม 
มาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์  กัมพูชา บรูไน
เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยมีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ
กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนทำจะเสรี
ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็น 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างจริงจังในวันที่ มกราคม 2558 หรืออีก ปีข้างหน้า

      
ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9  ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (
Mutual Recognition Arrangements :
MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ
หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ
หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ ได้อย่างเสรี 
ได้กำหนดครอบคลุม อาชีพ

 

 

·                
    อาชีพวิศวกร(
Engineering Services)

·                
    อาชีพพยาบาล
(
Nursing Services)

·                
    อาชีพสถาปนิก(Architectural
Services)

·                
    อาชีพการสำรวจ
(
Surveying Qualifications)

·                
    อาชีพนักบัญชี
(
Accountancy Services)

·                
    อาชีพทันตแพทย์
(
Dental Practitioners)

·                
    อาชีพแพทย์
(
Medical Practitioners)

 

อาชีพวิศวกร( Engineering Services)

ลักษณะงานการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมแยกได้ดังนี้

1.งานประเภทการสำรวจได้แก่งานแขนงวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมโยธาทั่วไป

2.งานประเภทออกแบบเป็นงานทำในสำนักงานถือเป็นหน่วยสมองของงานวิศวกรรมเพราะมีหน้าที่
ออกแบบสิ่งก่อสร้างทุกประเภททั้งอาคารบ้านเรือน สะพาน เขื่อนตลอดจนออก
แบบเครื่องจักรกลต่าง ๆ

3.งานประเภทควบคุมและบำรุงรักษาควบคุมระบบการทำงานของเครื่องกลในสถานที่ต่างๆตลอดจนการควบคุมการวางแผนปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมทุกชนิด

4.งานประเภทวิจัยเป็นงานที่ค้นหว้าแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆในทางวิศวกรรมหรือหาวิธีใหม่

5.งานประเภทเผยแพร่ความรู้หมายถึงการสอนของครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษา


อาชีพพยาบาล

ลักษณะงาน มีหน้าที่ให้บริการพยาบาลระดับวิชาชีพแก่ผู้ป่วยทางการหรือทางจิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุในสถาบันที่มีการรักษาการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพวางแผนและให้บริการด้านพยาบาลสวบูรณ์แบบตามตามหลัวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงความต้องการของแต่ละคนตามลักษณะของโรคที่เป็นสังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้รายงานให้แพทย์ทราบการเกิดอาการผิดธรรมดาของร่างกายอารมณ์และจิตใจซึ่งมีความสำคัญในการวินิจฉัยโรคจัดให้คนไข้ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกหลักอนามัยเรียบร้อยและปลอดภัยป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคตืดเชื้อสอนคนไข้ครอบครัวคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

อาชีพสถาปนิก

 

ลักษณะงาน ออกแบบอาคาร
สิ่งก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างร่วมกับวิศวกร คำนวณวัสดุ เวลา
และราคาของค่าแบบก่อสร้างและการก่อสร้างที่เหมาะสมให้คำแนะนำในเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น
และแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรม


อาชีพการสำรวจ

 

ลักษณะงาน ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ
เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้างงานเหมืองแร่หรือเพื่องานอื่นๆโดยการกำหนดสถานที่ตั้งและวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำการสำรวจบริเวณทะเลและเหมืองแร่และการสำรวจประเภทอื่นๆเป็นผู้ช่วยนักสำรวจเกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆในขณะปฏิบัติงานช่วยแปลข้อมูลที่ได้จากงานสนาม
และทำงานอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน


อาชีพนักบัญชี

 

ลักษณะงาน ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ
สถาบันเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
การวิเคราะห็รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงินการรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน
รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชีและการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ


อาชีพทันตแพทย์

 

ลักษณะงาน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจการวินิจฉัยการบำบัดหรือการป้องกัน
โรคฟันโรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟันโรคอวัยวะในช่องปากโรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรรวมทั้งการกระทำทางศัลยกรรมและการกระทำใดๆในการบำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปากกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการทำฟันใน
ช่องปาก


อาชีพแพทย์

ลักษณะงาน ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย
จิตใจ สั่งยาให้การรักษามีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริม
สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

 

เงินเดือนของแต่ละอาชีพจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

โดยสามารถประกอบอาชีพได้ในประเทศ  ไทย
พม่า ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร์  อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์  กัมพูชา บรูไน

สำหรับประเทศไทย

อาชีพวิศวกร  

       จบปีละ
90,000 คน โอกาศที่จะได้งานภาครัฐและเอกชน 0.5
-10 %

ภาครัฐวิสหกิจ

(การไฟฟ้า-สื่อสาร-ประปา-การบินไทย) รับเงินเดือนเริ่มต้นโดยเฉลี่ย
14,500 บาท

ภาคเอกชน  

ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 14,786 - 22,000
บาท และอื่นๆ


อาชีพพยาบาล

       
สำหรับหน่วยงานราชการพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ได้รับเงินเดือนอัตรา 
6,360 บาท
ส่วนพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับเงินเดือนอัตรา 
7,780 บาท และปริญญาเอกได้รับเงินเดือนอัตรา 10,600 บาท

       ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนประมาณ
7,000 -7,600 บาท

       
สำหรับหน่วยงานเอกชน
พยาบาลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นประมาณ 
13,900 บาท ค่าอยู่เวร เวรละ 250 บาท
ซึ่งจะมีรายได้เฉลี่ยจากค่าอยู่เวรประมาณเดือนละ 
2,500 - 3,000 บาท ซึ่งพยาบาลเอกชนจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,000 บาทมีสวัสดิการที่พักและสิทธิพิเศษ อื่นๆ ตามเงื่อนไขการตกลงกับผู้ว่าจ้าง


อาชีพสถาปนิก

       
สถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต้นอยู่ระหว่าง 
15,000 -20,000
บาท
ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้
และสิทธิประโยชน์อื่น โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ


อาชีพการสำรวจ

       
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าทำงานในภาครัฐกับในภาคเอกชน
โดยผู้รับราชการจะได้รับค่าจ้างเริ่มต้นที่เดือนละ 
7,260 บาท พร้อมทั้งสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของราชการ
ส่วนในกรณีปฏิบัติงานกับภาคเอกชน
ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนขนาดใหญ่ที่ดำเนินการสำรวจแหล่งพลังงานและทรัพยากรเหมืองแร่ต่างๆ
จะได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 
20,000 – 29,000 บาทต่อเดือน
โดยอัตราค่าจ้างจะแตกต่างตามประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ
ค่อนข้างดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องการประกันชีวิตสุขภาพและโบนัส (พิเศษ) ประจำปี


อาชีพนักบัญชี

ประสบการณ์ 0-1 ปี เงินเดือน 12,000 - 15,000

ประสบการณ์ 1-2 ปี เงินเดือน 15,000 - 20,000

ประสบการณ์ 2-3 ปี เงินเดือน 20,000 - 25,000


อาชีพทันตแพทย์

ภาครัฐ

ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 30,000 -
65,000 บาท

ภาคเอกชน  

ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 58,808 -
120,000 บาท  


อาชีพแพทย์

ภาครัฐ  

ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 30,000 -
100,000 บาท

ภาคเอกชน  

ช่วงการรับเงินเดือนเริ่มต้นรวมที่ 62,520 -
150,000 บาท 

 

วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี
2558

 

อาชีพที่สนใจไปทำ

อาชืพ นักบัญชีเพราะเป็นอาชืพที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินเพราะฉะนั้น จึงคิดว่าน่าจะมีทางเลือกมากมายและค่าตอบแทนสูง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์