ม.พายัพ รับสมัครปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  นิติศาสตร์ และดุริยางคศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
2. มีความประพฤติดี
3. มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขาวิชานิติศาสตร์
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการอื่นที่เรียกชื่อทำนองเดียวกัน
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครเข้าศึกษากลุ่มวิชาดนตรีศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาดนตรี หรือ มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี
3. ผู้สมัครเข้าศึกษากลุ่มวิชาการประพันธ์เพลง ต้องมีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรี และมีผลงานการประพันธ์เพลง
4. ผู้สมัครเข้าศึกษากลุ่มวิชาการแสดงดนตรีสากล ต้องมีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีในระดับดี


มีกำหนดการรับสมัครดังนี้
-หลักสูตรไทย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 สอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศรายชื่อ 8 กุมภาพันธ์  รายงานตัว 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
-สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2556 สอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน วันที่ 28 มีนาคม 2556 ประกาศรายชื่อ 4 เมษายน  รายงานตัวลงทะเบียน  4 - 26 เมษายน 2556
-หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น และสาขาวิชาเทวศาสตร์  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม  2556   


เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ขอรับได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา หรือ Download ใบสมัคร
2. ติดรูปถ่าย (แต่งกายชุดสุภาพสากล) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7. กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
8. หนังสือรับรองเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร (Letters of recommendation) จำนวน 2 ฉบับ Download
(หนังสือรับรองโดยบุคคล 2 ท่าน ๆ ละ 1 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่เคยสอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น) โดยให้ผู้รับรองกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มและปิดผนึกจดหมายที่แนบมา พร้อมส่งในวันสมัคร
9. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)


กรณีย้ายโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น และมีความประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. ระเบียนการศึกษา (Transcript) จากมหาวิทยาลัยเดิม 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ
2. สำเนาคำอธิบายรายวิชา (Crose Description) ของวิชาที่เรียนผ่านแล้ว 1 ชุด
สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว  โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241 ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/ent56_grad.html


ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์