ม.นครพนม รับสมัครหลักสูตรปวช. ปวส. ปี 2556

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้


คุณวุฒิของผู้สมัคร
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า
2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือเทียบเท่า
สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ทาง www.npu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง www.npu.ac.th ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 13-17 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.npu.ac.th วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
3.ระดับปริญญาตรี รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังนี้


คุณวุฒิของผู้สมัคร
-ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) หรือเทียบเท่า
-ระดับปริญญาตรี 4 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่า
-ระดับปริญญาตรี 5 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่า
สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ทาง www.npu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2556


เอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2556 ที่กรอก ข้อความถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว โดยติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อย จำนวน 1 รูป
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
-ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
-เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา
-ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน 1 ฉบับ
-ผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้ส่งใบรับรองจากสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
 

ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์