มจธ.รับเทคโนโลยีสารสนเทศ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2556


หลักฐานการสมัคร
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
1.ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป
2.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิปวส. หรืออนุปริญญา แล้วมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี อีก 2 ปี เพื่อให้ได้วุฒิปริญญาตรี ต้องนำสำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปวส. หรืออนุปริญญาไปให้พิจารณาด้วย
3.รูปถ่าย จำนวน 1 รูป สำหรับติดใบสมัคร
4.หนังสือรับรอง (บศ.2 จำนวน 2 ฉบับ โดย 2 ผู้รับรอง)
5.สำเนาใบเสร็จ ค่าสมัคร 1 ฉบับ
6.ซองเปล่า 1 ซอง จ่าหน้าซองถึงผู้สมัคร (สำหรับรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ ผู้รับรองจะเป็นนายจ้างหรืออาจารย์ผู้สอนในสถาบันระดับอุดมศึกษา สำหรับผู้สมัครคณะศิลปศาสตร์ ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (G.2) จำนวน 2 ฉบับ แทน บศ.2


หลักฐานเพิ่มเติม
1.บศ.3 สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2.บศ.4 สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
3.บศ.5 สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4.G.1 และ G.2 สำหรับผู้สมัคร คณะศิลปศาสตร์
5.สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-แบบฟอร์มยืนยันการศึกษาต่อเต็มเวลา
-ใบสมัครขอทุน (ถ้าประสงค์จะขอทุน)


รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครผ่าน http://hermes.kmutt.ac.th/kmuttadmission/FrontEnd/MasterAdmission.aspx
-รอบ 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2555 และรอบ 2 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2555-29 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
-รอบ 1 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 และรอบ 2 ในวันที่ 12 เมษายน 2556
สอบข้อเขียน วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ GRE และวิชาความรู้ทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์ (ข้อสอบทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ)
-รอบ 1 ในวันที่ 6 มกราคม 2556 และรอบ 2 ในวันที่ 21 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
-รอบ 1 ในวันที่ 10 มกราคม 2556 และรอบ 2 ในวันที่ 25 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์ ดูประกาศจากเว็บไซต์คณะ www.sit.kmutt.ac.th อีกครั้ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ 0-2470-9849-50, 0-2470-9862 โทรสาร 0-2872-7145 www.sit.kmutt.ac.th

ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์