มทร.ธัญบุรีเปิดรับปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (สอบตรง) ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครรเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (คุณวุฒิ ม.6/ปวช.) แบ่งตามหลักสูตร 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีและสถาปัตย์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 สังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 4 ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 5 คหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556


คณะที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (คุณวุฒิ ปวส.) มี 4 คณะ ดังนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ
3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณทิต โครงการหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการตลาด
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. สาขาวิชาการบริหารระหว่างประเทศ
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556
ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกจากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th รับสมัครผ่านเว็บไซต์ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25

ทุนการศึกษา มีดังนี้
1. ทุนเพชรบัวสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาจากผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ส่งให้คณะ/วิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกคณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน รวม 11 ทุน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2549-3684 โทรสาร 0-2549-3699
2. ทุนการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาพิการประจำปีการศึกษา ติดต่อสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0-2549-3677
3. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า


ทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตเมตตา เช่น สมาคม มูลนิธิ ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน บุคคลทั่วไป ฯลฯ มอบเงินเพื่อจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในแต่ละปี โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่เจ้าของทุนการศึกษาระบุไว้ สามารถดูรายละเอียดการขอรับทุนการศึกษาทาง www.sd.rmutt.ac.th ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2549-3675
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutt.ac.th/admission/index.html
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์