โรงเรียนนายร้อยฯรับสมัครนักเรียนนายร้อยเตรียมทหาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความประสงค์ที่จะเปิดประกาศรับนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556
 โดยมีกำหนดการ วันรับสมัครนักเรียนนายร้อยเตรียมทหาร ตามตาราง วัน เวลา และสถานที่สอบ ประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้
 กำหนดขายระเบียบการรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มกราคม ถึงวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สถานที่รับสมัครนักเรียนนายร้อยเตรียมทหาร
-โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
-โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
-โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ทางระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครด้วยตนเอง มีดังนี้
-รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 14 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่านทาง www.cma.ac.th
-รับสมัครทางไปรษณีย์ ในวันที่ 14 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กองสถิติและทะเบียนประวัติ รร.จปร. จ.นครนายก
-สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 มีนาคม 2556


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ มีดังต่อไปนี้
-สอบผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชาตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหรือหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
-อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 17 ปี ในปีที่จะเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และมีผู้ปกครองให้การดูแลรับผิดชอบ (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2542)
-เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นแต่กรณีบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
-มีร่างกายแข็งแรง มีรูปร่างและอวัยวะสมส่วน มีลักษณะท่าทางเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (ผนวก ก) และไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ข)
-เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์กับสตรี จนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยาแล้วโดยพฤตินัย
-เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
-บิดามารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้ และพร้อมรับข้อผูกพันที่จะต้องกระทำไว้ต่อทางราชการ
-ได้รับอนุญาติจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกฯ
-ต้องมีผู้รับรองซึ่งเป็นผู้มีอาชีพสุจริต มีหลักฐานเชื่อถือได้ และพร้อมรับข้อผูกพันที่จะต้องกระทำไว้ต่อทางราชการ
-ต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม หรือไม่พึงประสงค์ ได้แก่ มีหนี้สินล้นพ้นตัว อยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดอาญา เว้นแต่ ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ไม่เคยกระทำความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เป็นต้น
 

ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์