อาชีพในอาเซียน

รูปภาพของ swk35708

 

อาชีพในอาเซียนมีกี่อาชีพ อะไรบ้าง 

• อาชีพวิศวกร( Engineering Services)
• อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
• อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)
• อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)
• อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
• อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
• อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

 

อาชีพวิศวกร( Engineering Services) 
วิศวกร ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ โดยวิศวกรยังแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมธรณี ฯลฯ  สามารถประกอบอาชีพได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน คือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   ราชอาณาจักรกัมพูชา   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  และ  สหภาพพม่า 
เงินเดือน  สาขาต่างๆ เงินเดือน เริ่มต้นที่ 12,000 บาท สูงสุดที่ 60,000 บาทโบนัสและสวัสดิการต่างหากแล้วแต่ระดับการจ่ายของบริษัท  

อาชีพพยาบาล (Nursing Services) 
พยาบาล (อาจเรียกว่า นางพยาบาล หรือ พยาบาลชาย) เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย มักจะสวมชุดพยาบาลสีขาวและสวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะตัว พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยพยาบาลสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ตามหลักการพยาบาลที่ได้เรียนมา เป็นเวลา 4 ปีสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลมีมากมายในประเทศไทยทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน สามารถประกอบอาชีพได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน คือ  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   ราชอาณาจักรกัมพูชา   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และ  สหภาพพม่า 
เงินเดือนประมาณ 10300 บาท  โอที(หรือเวร) 600 บาท เวรดึก , 220 บาทเวรบ่าย , ค่าใบประกอบ 900-2000บาท เเละเบี้ยงเลี้ยง 1000 บาท  เดือนนึงๆประมาณ 15,000-20,000บาท  
  
อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)  
สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบภาพด้านต่างๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การออกแบบภายใน ตลอดจนการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดแก่เจ้าของงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้น  
หลักสูตรการเรียนการสอน การเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้นจะใช้ระยะเวลาเรียนตามปกติในหลักสูตร5ปีทั้งนี้เพื่อให้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน คือ  ราชอาณาจักรกัมพูชา   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และ  สหภาพพม่า 
เงินเดือน  สถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต้นอยู่ระหว่าง 15,000 -20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และสิทธิประโยชน์อื่น เช่น โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ 

อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications) 
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือเพื่องานอื่นๆ โดยการกำหนดสถานที่ตั้ง และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำ การสำรวจบริเวณทะเล และเหมืองแร่ และการสำรวจประเภทอื่นๆ เป็นผู้ช่วยนักสำรวจเกี่ยวกับการใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน ช่วยแปลข้อมูลที่ได้จากงานสนาม และทำงานอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน 
สามารถประกอบอาชีพได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน คือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   สหภาพพม่า ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   ราชอาณาจักรกัมพูชา  และ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
เงินเดือน  ช่างสำรวจที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ        ราชการ 4,700 บาท      เอกชน 4,500-5,000  บาท 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ราชการ5,740 บาท     เอกชน 5,500-6,500  บาท 

อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ได้แก่ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห็รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชี และการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ 
สามารถประกอบอาชีพได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน คือ  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   ราชอาณาจักรกัมพูชา   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สหภาพพม่า ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์  และ   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
เงินเดือน  เริ่มต้นที่ 9,000 บาทขึ้นไป 
 
อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners) 
ทันตแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกัยการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด หรือการป้องกัน โรคฟัน หรือโรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน ดรคอวัยวะในช่องปาก โรคขากรรไกร และกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร รวามทั้งการกระทำทางศัลยกรรม และการกระทำใดๆในการบำบัด บูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร และการทำฟันในช่องปาก 
จบ ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 6 ปี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ขอนแก่น,ม.เชียงใหม่,มมหิดล,ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,ม.นเรศวร. 
ทำงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือเปิดคลินิกอิสระของตนเอง ดังนั้นรายได้ของทันตแพทย์ จึงขึ้นอยู่กับการเลือกแหล่งงานที่ประกอบอาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน คือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   ราชอาณาจักรกัมพูชา   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐสิงคโปร์  และ  สหภาพพม่า 
เงินเดือน  ทันตแพทย์สามารถทำงานในภาครัฐ และภาคเอกชนโดยประกอบอาชีพตามสถานบริการทันตกรรม โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีทั่วไป อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้ และความชำนาญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ไม่มีประสบการณ์จะมีรายได้โดยประมาณ ดังนี้     ราชการ  เงินเดือน  6,360   เอกชน เงินเดือน 12,000 - 15,000 

อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) 
ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค สั่งยา ผ่าตัดเล็ก รักษาอาการบาดเจ็บ โรค และอาการผิดปกติต่างๆ ของผู้ป่วย ตรวจผู้ป่วยและตรวจหรือสั่งตรวจทางเอ็กซเรย์หรือการทดสอบพิเศษ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่นตามความจำเป็น และวินิจฉัยความผิดปกติ สั่งยา ทำการผ่าตัดเล็กหรือการรักษาอย่างอื่น และแนะนำผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตนที่จำเป็นสำหรับการทะนุถนอมสุขภาพหรือการกลับคืนสู่สภาพปกติ บริหารยาและยาสลบตามต้องการ ทำการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ทำการคลอด และให้การดูแลรักษามารดา และทารก หลังคลอด เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้ตรวจโรคที่เป็นและการรักษาที่ได้ให้หรือสั่ง อาจผสมยา อาจรับผิดชอบและสั่งงานสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น 
สามารถประกอบอาชีพได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน คือ   สาธารณรัฐสิงคโปร์  ราชอาณาจักรกัมพูชา   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สหภาพพม่า และ   ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   
เงินเดือน ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมีอัตราเงินเดือน ดังนี้ 
ปริญญาตรี                 ปริญญาโท                       ปริญญาเอก 
ราชการ                  8,190                   9,500 - 10,500              15,000 - 16,000 
รัฐวิสาหกิจ              9,040                   15,000 - 12,000             23,000 - 24,500 
เอกชน                  10,600                  21,000 - 22,000             28,000 - 30,000 


อาชีพเหล่านี้สามารถไปประกอบอาชีพในอาเซียนได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศ ดังนี้
1. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 
2. กัมพูชา (Cambodia) 
3. อินโดนีเซีย (Indonesia) 
4. ลาว (Laos) 
5. มาเลเซีย (Malaysia) 
6. พม่า (Myanmar) 
7. ฟิลิปปินส์ (Philippines) 
8. สิงคโปร์ (Singapore) 
9. เวียดนาม (Vietnam) 
10. ไทย (Thailand)

- ให้วิเคราะห์ว่าแนวโน้มในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 แล้ว อาชีพใดที่นักเรียนสนใจจะไป
ประกอบอาชีพในอาเวียน และนักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไร

สนใจแพทย์และวิศวกรรมเพราะแพทย์เป็นอาชีพที่มีงานประจำตลอดเวลา  วิศวกรรมเนื่องจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาขึ้น ข้าพเจ้าแลเห็นถึงงานด้วยนี้ในอนาคตว่าบริษัทต่างๆต้องการผู้ที่เก่งและมีความรู้ และจะต้องเตรียมตัวโดยการฝึกภาษาอังกฤษไว้ใช้สื่อสารภายในอาเซียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์