การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ “เ

ชื่อวิทยานิพนธ์                    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล ๓  “เทศบาลอนุสรณ์”ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์            นางธานิต  กันทะพันธ์     บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล ๓  “เทศบาลอนุสรณ์” และเพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย   1)  ด้านทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ   2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจ    3)  ด้านพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   และ  4)  ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนเทศบาล     “เทศบาลอนุสรณ์”   ภาคเรียนที่  2   ประจำปีการศึกษา  2555   จำนวน  34  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล ๓  “เทศบาลอนุสรณ์”   2)    แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (รหัสวิชา ท 21102)  3)    แบบประเมินทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์     4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        5)  แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน  และ  6)  แบบสอบถามความ     พึงพอใจของนักเรียน    ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( )   ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ( %)   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )   การทดสอบค่า  t  ( t–test )  และการวิเคราะห์เนื้อหา  (content  analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1.  แบบฝึกทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล ๓  “เทศบาลอนุสรณ์”   ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ( / )   เท่ากับ   81.93/81.96   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2.  ผลการประเมินด้านทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ   พบว่า  นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์  ร้อยละ  80    จำนวน จำนวน   30  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.24  ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  ที่ตั้งไว้3.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ พบว่า  นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  ของคะแนนเต็ม  มีจำนวน   30  คน  คิดเป็น ร้อยละ  88.24  ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  ที่ตั้งไว้

4.  ผลการประเมินด้านพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่แสดงออกระหว่างเรียน พบว่า   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.47   เมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป   ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

5.  ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนจากแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด   ( = 4.59 ,  = 0.58)  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์