ม.เทคโนโลยีราชมงคล รับตรงและโอนรายวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 3 แห่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็น 1 ใน 3 ราชมงคลได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2556
 
1. ประเภทรับตรง หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โดยผู้สนใจสมัครสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาและอ่านรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 จากเกณฑ์การรับสมัคร หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.info.rmutt.ac.th
2. กรอกข้อมูลสมัครสอบลงในระบบรับสมัครออนไลน์ www.apply.rmutt.ac.th
3. พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าชำระเงินค่าสมัครสอบ
4. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
5. ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
6. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องไปสอบ ณ สนามสอบของ มทร. ที่ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาเป็นอันดับ 1 เท่านั้น
วิธีการสมัครคือสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
 
2. ประเภทรับตรง หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนรายวิชา (วุฒิ ปวส.) ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
โดยผู้สนใจสมัครสามารถดำเนินการตามระยะเวลาและขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาและอ่านรายละเอียดการสอบคัดเลือก (รับตรง) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จากเกณฑ์การรับสมัคร
2. กรอกข้อมูลสมัครสอบลงในระบบรับสมัครออนไลน์ (ในกรณีที่ไม่มีชื่อสถานศึกษาของผู้สมัคร ให้ผู้สมัครส่งชื่อสถานศึกษามาที่ E-mail: ascar.rmutk@hotmail.co.th ทางมหาวิทยาลัยจะเพิ่มรายชื่อสถานศึกษาเข้าไปในระบบรับสมัครและให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัครใหม่)
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน โดยชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารเท่านั้น (รับชำระตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ภายในเวลาทำการของธนาคาร)
4. ตรวจสอบผลการชำระเงินและสถานที่สอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 เป็นต้นไป คลิกเพื่อตรวจสอบ
5. นำหลักฐานการชำระเงิน, บัตรประจำตัวประชาชนและใบแสดงผลการเรียนไปแสดงสิทธิ์การเข้าห้องสอบในวันสอบ
(การสมัครรับตรงไม่ตัดสิทธิ์การสอบ Admission )
 
ช่องทางการสมัคร
1. สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
2. สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกสำหรับการสมัครด้วยตนเอง
1. หลักฐานคุณวุฒิของผู้สมัคร เช่น ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / หนังสือรับรองที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
2. รูปถ่ายสี หรือ ขาว-ดำ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2287-9625 และ 0-2287-9600 ต่อ 7050 โทรสาร 0-2287-9715 ในวันเวลาราชการ
 
 
 ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์