โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน รอบที่ 2 มอ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2556 รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น (รอบที่3 11 ก.พ. - 3 มี.ค.56)
 
สาขาที่งดรับมี 2 สาขา คือ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว และสาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ ส่วนสาขาเทคโนโลยีอาหารเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ จาก 30 คน เป็น 20 คน
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-มีสัญชาติไทย
-เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
-มีความประพฤติดี
-กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ไม่เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปีการศึกษา 2556
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับนักเรียนที่ศึกษาศึกษา วิทย์ - คณิต เท่านั้น         รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาใช้ผลการเรียนสะสม 5 ภาคการศึกษา และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใช้เกรด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25     
-ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ผู้ขอให้สมัครดูคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาด้วย)  รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาใช้ผลการเรียนสะสม 5 ภาคการศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาใช้เกรด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.40
หมายเหต หากรับนักศึกษาได้เต็มตามจำนวน จะแจ้งผ่าน http://entrance.surat.psu.ac.th ให้ทราบว่ารอบต่อไปจะรับสาขาอะไรบ้าง 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โยดมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร 300 บาท ชำระค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
 
ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์  http://entrance.surat.psu.ac.th เท่านั้น สั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป นำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตู้ ปณ. 8 ไปรษณีย์ขุนทะเล ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84100 (วงเล็บมุมซองว่า สมัครเรียนโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน 56)
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์