คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับบัณฑิตศึกษา 115 คน

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (บางเขน) รุ่นที่ 17 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.fraea.forest.ku.ac.th/ หรือขอรับชุดใบสมัครได้ที่ โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
-สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสมัครทางไปรษณีย์ (พร้อมหลักฐานการชาระเงิน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556
-สมัครทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มก. เลขที่ 374-1-00001-7 หรือ ธนาคารทหารไทย มก. เลขที่ 069-2-00001-1 (ห้ามโอนผ่าน ATM หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ) และส่งสำเนาใบนำฝากจากธนาคาร (ตัวจริงห้ามถ่ายเอกสาร) พร้อมที่อยู่มายังโครงการ เพื่อทางโครงการจะได้ดาเนินการจัดส่งเอกสารให้ต่อไป
เกณฑ์การพิจารณา ประเมินผู้สมัครในด้านต่าง ๆ คือ บุคลิกภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มนุษยสัมพันธ์ และอื่น ๆ
 
เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้
1.ใบสมัคร 2 ชุด
2.ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท
-สมัครด้วยตนเอง: ให้นำมาจ่ายในวันที่สมัคร
-สมัครทางไปรษณีย์: ให้โอนเงินผ่านทางธนาคาร
3.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) เรียนครบหลักสูตรและระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา หนังสือรับรอง “เรียนครบหลักสูตรแล้ว กำลังรอสภาอนุมัติ” ต้องมีหนังสือรับรองแนบมาด้วย สำหรับผู้ที่เรียนครบหลักสูตรแล้ว แต่ใบคะแนนยังไม่ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
5.สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ
6.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
7.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
8.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ
9.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (สำหรับผู้สมัครที่มีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบคะแนน) จำนวน 2 ฉบับ
10.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ผู้มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ในกรณีที่ผู้สมัครเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ให้ถ่ายเอกสารหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากสถานที่เดิมด้วย) (ตามแบบฟอร์มของโครงการ)
11.หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน หรืออาจารย์/หัวหน้าสถาบันการศึกษา จำนวน 3 คน คนละ 1 ฉบับ (ใส่ซองและปิดผนึก) (ตามแบบฟอร์มของโครงการ)
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อทางโทรศัพท์ 0-2942-8660 ภายใน 1222 ต่อ 301 หรือ E-mail: ffortrko@ku.ac.th, http://www.fraea.forest.ku.ac.th
 
ดาวน์โหลดข่าวนี้ลงมือถือได้ทันทีพิมพ์ 42010134 แล้วส่ง SMS มาที่ 4849699, 4264444 หรือ 4899899

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์