นิด้ารับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 หลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังนี้
 
1.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 2 
คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี สาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มีอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับกลาง ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือเจ้าของกิจการ (นับตั้งแต่วันที่อนุมัติปริญญาถึงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา-วันที่ 10 พฤษภาคม 2556) 
สมัครช่วงแรกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2556 ช่วงสองตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-5 เมษายน 2556
 
2.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 40 
สาขาวิชาเอกที่เปิดสอน กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ วันธรรมดา
-สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์โครงการ
-สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
-สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาเอกที่เปิดสอน กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการวันเสาร์-อาทิตย์
-สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์โครงการ
-สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
-สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี สาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2556 และระหว่างวันที่ 15-25 มกราคม 2556 หรือสมัครสอบคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2556
 
3.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 5 
คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี สาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินในหน่วยงานต่าง ๆ 1 ปี หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้ 1 ปีและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการเงิน 1 ปี
 
สมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง รอบสองระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555-25 มกราคม 2556 หรือ สมัครสอบคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต รอบสองระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555-28 ธันวาคม 2555
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
-ใบสมัครที่กรอกข้อความอย่างสมบูรณ์
-สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 ชุด (สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าด้วย)
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-หนังสือแสดงจุดประสงค์ของการศึกษาในหลักสูตร (เขียน/พิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 ไม่มีแบบฟอร์ม)
-หนังสือรับรองการทำงานและระยะเวลาปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาคาร 6 ชั้น 5 หรือพิมพ์จาก www.econ.nida.ac.th
 
สอบถามข้อมูล
1.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร (นอกเวลาราชการ) E-mail: xecon@nida.ac.th โทรศัพท์ 0-2727-3176
2.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (นอกเวลาราชการ) E-mail: arpaporn.p@nida.ac.th และ econ@nida.ac.th โทรศัพท์ 0-2727-3176, 0-2727-3180
3.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) E-mail: jittima.d@nida.ac.th และ mfe@nida.ac.th โทรศัพท์ 0-2727-3180
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.econ.nida.ac.th
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์