งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ srkkawita

คำสั่ง  1. ให้นักเรียนเลือกหัวข้อเพื่อจัดทำบล็อกโดยเลือกให้มีการผสมผสานกันระหว่างการสร้างเนื้อหาโดยบล็อก  กับการสร้างเนื้อหาวิชากำหนดให้สร้างบล็อก 1 หัวข้อ และสร้างเนื้อหาวิชา 2 หัวข้อ

         2.  เริ่มต้นการสร้างบล็อกนักเรียนจะต้องสร้างหน้าบล็อกก่อน  แล้วจึงสร้างบล็อกเนื้อหา  เพราะฉะนั้นงานครั้งที่ 2 จะมีบล็อกที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด 4 บล็อก  คือ บล็อกหลัก และ บล็อกรอง

         3.  อัพโหลดงานส่งครูใน www.thaigoodview.com/node/149041  Folder งานครั้งที่ 2  และในเว็บไซด์  www.krukawita.com  รายวิชาโปรแกรมนำเสนอ ชั้นสูง ในโฟลเดอร์ สร้างเนื้อหา

 

หมายเหตุ.-  เนื้อหา  1. ดิน

                           2. หิน 

                           3. แร่

                           4. แหล่งน้ำ

                           5. โลก

เด็กหญิงนภสรณ์ บูรณ์เจริญ ม.2/1 เลขที่ 12

เรื่อง ดิน แหล่งน้ำ โลก หิน แร่

http://www.thaigoodview.com/node/150144  

ชื่อ เด็กหญิง ภัทรสุดา  หอมนวล ชั้น ม.2/1 เลขที่ 21

เรื่อง 1. ดิน

2. หิน 

3. แร่

4. แหล่งน้ำ

5. โลก

   http://www.thaigoodview.com/node/150157

เด็กชายณัฐพงษ์  จิรมนัสวงศ์  เลขที่ 5 ม.2/1

ใหม่ ดิน หิน แร่ แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150145

เด็กหญิงพีรยา จึงธนสมบูรณ์ ชั้นม.2/1 เลขที่19

เรื่อง หิน แหล่งน้ำ โลกของเรา

http://www.thaigoodview.com/node/150143

เด็กหญิงนิรชา คนซื่อ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 14
ส่งงานเรื่อง ดิน แหล่งน้ำ โลก
http://www.thaigoodview.com/node/150217

เด็กชายชิติพัทธ์   ดีเสมอ  ชั้น ม.2/1  เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/150141 

เด็กชายวงศธร หมั่นกิจ ม.2/1 เลขที่ 27

เรื่อง หิน แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150919 

เด็กชายณัฐภัทร  สรรเพชุดาญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เลขที่ 7

ส่งงานเรื่อง  : แร่ แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150915

ด.ช.ธนานันท์  เจริญสนองกุล ม.2/1 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/150138 

เรื่อง แร่ แหล่งน้ำ โลก 

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ วิทยาชั้นม.2/1 เลขที่ 20 

เรื่อง ดิน แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150161

เด็กหญิงพิทยารัตน์  ทบธรรม ชั้นม.2/1 เลขที่ 18 

เรื่อง ดิน แหล่งน้ำ โลก

 http://www.thaigoodview.com/node/150132

เด็กชายคณิน มุ่งเจริญพร ชั้น ม.2/1 เลขที่ 1

ส่งงานเรื่อง : ดิน แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150129

 

ด.ช.คณิศร  ศักดิ์ลดา ชั้น ม.2/1 เลขที่ 2 ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/150125 

Laughingเด็กหญิงอภิสรา ชินชนะ ชั้น ม2/1 เลขที่ 37
ส่งงานเรื่อง หิน แหล่งน้ำ โลก
http://www.thaigoodview.com/node/150885

เด็กชายปราโมทย์ พริ้งเพราะ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 16

ส่งงานเรื่อง : ดิน แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150131

เด็กหญิงสิริยากร   อุดมทรัพย์   ชั้น ม.2/1  เลขที่ 34

ส่งงานเรื่อง : แร่  แหล่งน้ำ  โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150134

 ด.ญ.นภสรณ์ บูรณ์เจริญ ม.2/1 เลขที่ 12

ส่งงานเรื่อง : ดิน แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150144

ด.ช.สิรภพ ศรีระอุดม ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/150341 

ด.ญ.ปณิศรา จรุงจิตตานุสนธิ์ ม.2/1 เลขที่ 15

ส่งงานเรื่อง : ดิน แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150146

เด็กชายเมธาชาญ อุปถัมภ์ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/150866

นายอภิวัฒน์  แซ่เต็ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เลขที่ 36

ส่งงานเรื่อง  : แร่ แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150878

เด็กชายนนทวัชร์ กิมาวะหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เลขที่ 13

ส่งงาน : แร่ แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150135

เด็กชายวิชญะ มุ่งพัฒนุสนทร ชั้น. ม.2/1 เลขที่ 29 

http://www.thaigoodview.com/node/150137 

เด็กหญิงทัยพราว  วงศ์รุจิโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เลขที่ 9

ส่งงาน : แร่ แหล่งน้ำ โลก

http://www.thaigoodview.com/node/150127

เด็กชายณัฐพล สรรเพชุดาญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

เรื่อง หิน แหล่งน้ำและโลก

http://www.thaigoodview.com/node/150848 

เด็กชายศุภโชค วงศ์ไพเสริฐ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 31

ส่งงานเรื่อง ดิน แหล่งน้ำ และโลก

http://www.thaigoodview.com/node/150139

 

เด็กหญิงมัลลิกา เห็มชนาน ชั้นม.2/1 เลขที่ 24
ส่งงานเรื่อง ดิน แหล่งน้ำ โลก
ลิงค์ : http://www.thaigoodview.com/node/150149

ส่งงาน เด็กหญิงภัทรสุดา  หอมนวล ชั้น ม.2/1 เลขที่ 21 เรื่อง แหล่งน่ำ โลก แร่

http://www.thaigoodview.com/node/150157

เด็กชายพันเขต แพงวังทอง ชั้นม.2/1 เลขที่ 17
ส่งงานเรื่อง หิน โลก น้ำ
http://www.thaigoodview.com/node/150148

เด็กชายธนพัฒน์  เทียมคลี ม.2/1 เลขที่ 10

เรื่อง ดิน หิน แร่ 

http://www.thaigoodview.com/node/150729

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์