รายงานการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 22203 เรื่อง ผ้าปักลายเมี่ยน

ชื่อเรื่อง รายงานผลการสร้างชุดการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 22203 เรื่อง ผ้าปักลายเมี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน
ผู้ศึกษาปีที่ศึกษา สุขิตา  คำเขื่อนพ.ศ.2555

 บทคัดย่อ                  รายงานผลการสร้างชุดการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ง 22203 เรื่อง ผ้าปักลายเมี่ยน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและ  หาประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผ้าปักลายเมี่ยน ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น กลุ่มประชากร คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 12 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผ้าปักลายเมี่ยน จำนวน 9 ชุด แบบประเมินหลังเรียนในแต่ละชุด   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของชุดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ 80/80 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ทดสอบโดยหาค่า t-test  และวิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีชุดการจัดการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่าชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ผ้าปักลายเมี่ยน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.15/82.92 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนกับการทดสอบหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นอยู่ในระดับดี ( = 3.44)           

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์