ม.ขอนแก่นรับนักเรียนสายวิทย์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเรียนสายวิทย์ ผลการเรียน 3.60 และนักเรียนทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการเรียน 3.00 โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2556 ทั่วประเทศ สมัครภายใน 19 เมษายน 2556
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับ 1) นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ 2) นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่ม
 1.มีสัญชาติไทย
 2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 3.ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอด 6 ภาคการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 3.60  และนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 3.00 พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (01) สังคมศึกษา (02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05) และคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 1/2556 และ/หรือ ครั้งที่ 2/2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 ของเดือนตุลาคม 2555 และ/หรือ ครั้งที่ 2/2556 ของเดือนมีนาคม 2556 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 71) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 72)
 4.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
 5.มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 6.มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
 7.นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตลอดหลักสูตรการศึกษา (ตามรายละเอียดที่แนบ)


คณะเกษตรศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการ แม้ว่าจะผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม
หลักฐานการสมัคร
 1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตลอดการศึกษา (รบ.1ป.) จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4.สำเนาบัตรที่นั่งสอบ O-NET และ GAT/PAT พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5.สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำการคัดเลือกนักเรียนผู้ที่รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 แล้วมีหลักฐานหนังสือรับรองการรับทุน จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้รับทุนดังกล่าวประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อม

ติดรูปถ่ายและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดพร้อมธนาณัติเป็นเงิน 200 บาท สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 เมื่อยื่นเอกสารและใบสมัครแล้ว ถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว คณะเกษตรศาสตร์จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ


ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ


กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวิธีการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่คณะเกษตรศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบกลุ่มสาระวิชา O-NET และ GAT/PAT โดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่คณะเกษตรศาสตร์ Website: http://ag.kku.ac.th และการรายงานตัวเข้าศึกษา จะประกาศให้ทราบต่อไป


ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์


กรณีที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน คณะเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักเรียนเพิ่มโดยวิธีอื่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครที่ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ โทรศัพท์ 08-2123-2191 หรือ 0-4320-2360

 

ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์