มรภ.เพชรบูรณ์รับป.ตรี ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2556 ตามเกณฑ์และคุณสมบัติดังนี้


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
-หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง/การเมืองท้องถิ่น)
2.คณะวิทยาการจัดการ
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (ม.6, ปวช./ปวส. ทางด้านการบัญชี)
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ม.6, ปวช./ปวส. บริหารธุรกิจทุกสาขา) สาขาวิชาการตลาด (ม.6, ปวช./ปวส.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6, ปวช./ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์)
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
4.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์/สัตวศาสตร์/การจัดการการเกษตร/คหกรรมศาสตร์)
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)


คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) หรือกำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับใบสมัครฟรีได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://academic.pcru.ac.th
-สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2556 ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
-สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครพร้อมธนาณัติ จำนวน 200 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม นางสาวอรทัย ประทุมมา เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะนำส่งถึงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์