โควตาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เรียนต่อปวส.

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จัดสรรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ให้โควตาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556 ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้


1.สถานศึกษาที่ส่งนักเรียน เพื่อขอรับโควตาเข้าศึกษาต่อ จะต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าสถานศึกษาของรัฐ
2.นักเรียนที่ขอรับโควตาเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครโดยการเสนอชื่อผ่านทางสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจะยื่นขอสิทธิ์โดยตรงด้วยตนเองโดยให้ผู้ปกครองลงนามรับรองก็ได้
3.สถานศึกษาที่ประสงค์จะขอส่งนักเรียน หรือนักเรียนที่ประสงค์จะขอเข้ารับโควตา จะต้องแจ้งรายชื่อ พร้อมยื่นแบบฟอร์มขอรับโควตาและหลักฐานแสดงถึงความมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประเภทที่ยื่นขอไปยังฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ภายในวันที่ 15 มกราคม 2556
4.นักเรียนที่ขอรับโควตาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษาที่ 1/2555 ไม่ต่ำกว่า 2.5 อีกทั้งนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติทางวิชาการตรงตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ และผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อได้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาการบัญชีต้องเป็นผู้ศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีเท่านั้น
5.สาขาที่ให้โควตา การบัญชี (80 คน) การตลาด (80 คน) การเลขานุการ (40 คน) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (80 คน) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (40 คน)
6.นักเรียนที่สมัครขอรับโควตา จะต้องยื่นแบบฟอร์มขอรับโควตา ที่ฝ่ายวิชาการ ห้อง 622 อาคาร 6 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มกราคม 2556
7.นักเรียนที่สมัครขอรับโควตา จะผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการของวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในเวลาราชการ หรือที่  www.panitthon.ac.th
 

ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์