มหิดลรับตรงรอบ 2 ศาสนศึกษา

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศาสนศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2556 (รับตรงรอบสอง) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
-กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6
-สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
-ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรมห้าประโยค


การรับสมัครสอบ
-สมัครด้วยตนเอง เวลา 08.30-15.00 น. ทุกวันราชการ ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
-สมัครทางไปรษณีย์ แนบรายละเอียดใบสมัคร หลักฐานการสมัคร ธนาณัติ ค่าสมัครสอบ โดยสั่งจ่ายชื่อผู้รับ “วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” ปณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสุดท้าย (ของการประกาศรับสมัครในปีการศึกษานั้น) และส่งไปยังงานบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศ รวมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครสอบครบถ้วนดังต่อไปนี้
-ใบสมัครสอบที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและติดรูปถ่ายนักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
-บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบเขียนชื่อ-สกุล พร้อมลงนามและติดรูปถ่ายนักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ทั้งสองส่วนให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัครสอบ (กรุณาอย่าฉีกบัตรออกจากกัน)
-หลักฐานของผู้สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
-สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองวุฒิการศึกษา
-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษา (กรณีที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายชั้นปีที่ 6)
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ-สามเณร
-หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล


สอบถามและขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-2800-2630-9 ต่อ 209 หรือ www.crs.mahidol.ac.th หรือ E-mail: crspn@mahidol.ac.th

ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์