โครงการแลกเปลี่ยนธรรมศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท เพื่อไปศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


จำนวนมหาวิทยาลัยที่รับสมัคร 24 มหาวิทยาลัย
จำนวนรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนรวม 46 คน
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาสำหรับปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาสำหรับปริญญาโท
-นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 และไม่น้อยกว่า 3.25 สำหรับระดับปริญญาโท และ/หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดในเอกสารแนบ
-มีใบรายงานผลการทดสอบภาษาต่างประเทศตามที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญากำหนด หรือมีเอกสารใบรับรองความสามารถทางภาษาจากศูนย์ภาษาหรือจากอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละโครงการตามระบุในเอกสารแนบ
-หลักสูตรตรีควบโท จะต้องมีหน่วยกิตสะสม ณ วันที่ปิดรับสมัครไม่เกิน 90 หน่วยกิต
-มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี


เอกสารและหลักฐานการสมัคร
-ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพร้อมแผนการศึกษา
-ใบรายงานผลการศึกษาตัวจริง ซึ่งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และเป็นใบรายงานที่มีอายุไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
-ใบรายงานผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญาหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครกำลังอยู่ในระหว่างการรอผลการทดสอบ และต้องนำผลการทดสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการภายในวันสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าสอบสัมภาษณ์
-แบบฟอร์มใบรับรองการสมัครจากอาจารย์ที่ปรึกษา
-แบบฟอร์มคำรับรองของผู้ปกครอง
-รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน พื้นสีขาวหรือผ้าไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ) ติดมาในใบสมัครตัวจริงและสำเนาทุกชุด
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง


วิธีการสมัคร
-ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 2 ท่าพระจันทร์ หรือสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและแบบฟอร์มใบสมัครเอกสารได้ที่ www.tu.ac.th เลือกหัวข้อทุนการศึกษา/ทุนวิจัย หรือติดต่อที่ E-mail: outbound.tu@gmail.com


ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภายในวันที่ 28 มกราคม 2556 (ก่อนเวลา 12.00 น.)
 

 ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์