รายงานการพัฒนาและศึกษาผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อรายงาน 
รายงานการพัฒนาและศึกษาผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ส่งเสริมคุณธรรม   

                
จริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

                
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
  

ชื่อผู้ศึกษา 
 นางรุ่งนภา  เทศนา 

ปีการศึกษา :  2555

บทคัดย่อ

 

               รายงานการพัฒนาและศึกษาผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นป
ระถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนวัดหนองสะเดา  ปีการศึกษา  2554
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา  (1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรีย
 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  รงเรียนวัดหนองสะเดา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต  3
  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดหนองสะเดา   ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
จำ
วน  13  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่   (
1)  นังสืออ่านเพิ่มเติม  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  (

)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ค่าความเชื่อมั่น  (
KR-20
การทดสอบนัยสำคัญโดยใช้ค่าที  (
t
- test)  

           ผลการศึกษาพบว่า

             1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 
87.58/84.61

              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม
  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
 .05 

              3.  นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   ลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  อยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์