รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้
เทคนิค  5
W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2
 2

ชื่อผู้ศึกษา
            นางจันทร์เพ็ญ
คำฝั้น

ปีการศึกษา           2554

 ___________________________________________________

                                                                            บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน   จับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2 โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5
W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านสันกำแพง   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันนำแพง  
ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5
W1H  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา   ครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
โรงเรียนบ้านสันกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1.แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้
เทคนิค 5
W1H จำนวน 6 ชุด 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความ
จำนวน 1 ชุด มี 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก
3. คู่มือการจัดการเรียนรู้
(แผนการสอน) จำนวน 18 แผนไม่รวมการทดสอบก่อนและหลังเรียน 4. แบบประเมินแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้
เทคนิค 5
W1H ของผู้เชี่ยวชาญ 5.
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้
เทคนิค 5
W1H วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้
เทคนิค 5
W1H โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
หลังเรียนวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค
5
W1H  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
80 / 80 โดยการหาค่า
E- Eและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้
เทคนิค 5
W1H 
โดยการหาค่าเฉลี่ยมาตรฐานและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้
เทคนิค 5
W1H  พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย    ร้อยละของการทำแบบฝึกระหว่างเรียน (E)และคะแนนเฉลี่ยร้อยละของแบบทดสอบหลังเรียน    แต่ละชุด ( E)
นำผลการทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนมาหาค่าร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น
แล้วนำผลการตอบแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

1.    

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐาน
โดยใช้เทคนิค 5
W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 เท่ากับ 86.39
/ 88.95 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันกำแพง หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้
เทคนิค 5
W1H สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้
เทคนิค 5
W1H อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.
ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐานโดยใช้ เทคนิค 5
W1H
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความขั้นพื้นฐาน
โดยใช้เทคนิค 5
W1H มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์