อาชีพในอาเซีย

รูปภาพของ swk37942

อาชีพในอาเซียน

 

อาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน ใน 7 สาขาวิชาชีพ คือ1. อาชีพวิศวกร (Engineering Services)

2. อาชีพพยาบาล (Nursing Services)

3. อาชีพสถาปนิก (Architectural Services)

4. อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)

5. อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)

6. อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)

7. อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

การเปิดอาชีพเสรีแบบนี้ก็อาจมีข้อเสียเหมือนกัน เช่น
คนไทยอาจถูกแย่งอาชีพ ปัญหาความอ่อนด้อยทางด้านภาษาต่างประเทศ
จะทำให้แรงงานไทยไม่สามารถแข่งขันกับแรงงานชาติอื่นได้ ดังนั้นนักเรียน
นักศึกษาจึงควรที่จะเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารและการทำงาน

1. อาชีพวิศวกร (Engineering
Services)

 

เป็นงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
และเครื่องยนต์ พลังงานในรูปแบบต่างๆ การแปรรูปพลังงาน และการออกแบบระบบเครื่องกล
เช่น การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็น การปรับอากาศ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
วิศวกรเครื่องกลต้องสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
เพื่อความเหมาะสมต่อการออกแบบ และใช้งานเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม

สามารถประกอบอาชีพได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน
คือ
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   ราชอาณาจักรกัมพูชา  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  และ  สหภาพพม่าเงินเดือน สาขาต่างๆ เงินเดือน เริ่มต้นที่
12,000 บาท
สูงสุดที่
60,000 บาทโบนัสและสวัสดิการต่างหากแล้วแต่ละดับการจ่ายของบริษัท

2. อาชีพพยาบาล (Nursing Services)

พยาบาล
(อาจเรียกว่า นางพยาบาล หรือ พยาบาลชาย) เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย
มักจะสวมชุดพยาบาลสีขาวและสวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะตัว
พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆ
พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์
โดยพยาบาลสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ตามหลักการพยาบาลที่ได้เรียนมา เป็นเวลา
4 ปีสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
และสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลมีมากมายในประเทศไทยทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน

ค่าตอบแทน:
สำหรับหน่วยงานราชการ ระดับปริญญาตรี ได้รับเงินเดือนอัตรา
6,360 บาท ระดับปริญญาโท
ได้รับเงินเดือนอัตรา
7,780บาท ระดับปริญญาเอก
ได้รับเงินเดือนอัตรา
10,600 บาท ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนประมาณ
7,000 -7,600 บาท สำหรับหน่วยงานเอกชน ระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นประมาณ13,900
บาท

3. อาชีพสถาปนิก (Architectural Services)

 สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบภาพด้านต่างๆ เช่น
การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การออกแบบภายใน
ตลอดจนการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดแก่เจ้าของงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้น
หลักสูตรการเรียนการสอน
การเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้นจะใช้ระยะเวลาเรียนตามปกติในหลักสูตร
5ปีทั้งนี้เพื่อให้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน คือ  ราชอาณาจักรกัมพูชา   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และ  สหภาพพม่า เงินเดือน  สถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต้นอยู่ระหว่าง
15,000
-20,000 บาท 

อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)

  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ
เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้างงานเหมืองแร่ หรือเพื่องานอื่นๆ
โดยการกำหนดสถานที่ตั้ง
และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำการสำรวจบริเวณทะเล
และเหมืองแร่ และการสำรวจประเภทอื่นๆเป็นผู้ช่วยนักสำรวจเกี่ยวกับการใช้
และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ในขณะปฏิบัติงานช่วยแปลข้อมูลที่ได้จากงานสนาม
และทำงานอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
 

ค่าตอบแทน:ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ราชการ
4,700 เอกชน 4,500-5,000 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ราชการ 5,740 เอกชน
5,500-6,500

 

 อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)

 มีหลักการคือ
เปิดให้นักบัญชีมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนญาติประกอบวิชาชีพการบัญชีในประเทศอาเซียนอื่นได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆรายได้ประมาณ
30000 บาท/เดือน

 

 อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)

 ให้การรักษาโรค และความผิดปกติของฟันและช่องปากด้วยการศัลยกรรมให้ยา
และวิธีการอื่นๆ ตรวจปากและฟันของผู้ป่วยใช้เครื่องเอ็กซเรย์และทดสอบตามความจำเป็น
เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะของความผิดปกติพิจารณาผลของการตรวจและการทดสอบ
และตกลงใจเลือกวิธีการรักษา หารูฟันผุทำความสะอาดและอุดรูฟันผุ
และถอนฟันที่เป็นโรคหรือไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์พิมพ์ปากและจำลองแบบของเหงือก
และส่วนอื่นๆ ของปาก เพื่อใช้ในการประดิษฐ์ฟันปลอมและใส่ฟันปลอม
ใส่เครื่องยึดเพื่อจัดฟันที่มีลักษณะผิดปกติหรือเกให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
รักษาโรคฟัน ปากหรือเหงือกด้วยการใช้ยาหรือศัลยกรรมให้ยาชาหรือวางยาสลบตามความจำเป็น
อาจทำเฉพาะทางในการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
 ค่าตอบแทน:ราชการ
6,360 , เอกชน 12,000 - 15,000

 

  อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

 ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค สั่งยา ผ่าตัดเล็ก รักษาอาการบาดเจ็บ โรค และอาการผิดปกติต่างๆ
ของผู้ป่วย ตรวจผู้ป่วยและตรวจหรือสั่งตรวจทางเอ็กซเรย์หรือการทดสอบพิเศษ
ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่นตามความจำเป็น และวินิจฉัยความผิดปกติ สั่งยา
ทำการผ่าตัดเล็กหรือการรักษาอย่างอื่น
และแนะนำผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตนที่จำเป็นสำหรับการทะนุถนอมสุขภาพหรือการกลับคืนสู่สภาพปกติ
บริหารยาและยาสลบตามต้องการ ทำการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ทำการคลอด
และให้การดูแลรักษามารดา และทารก หลังคลอด
เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้ตรวจโรคที่เป็นและการรักษาที่ได้ให้หรือสั่ง
อาจผสมยา อาจรับผิดชอบและสั่งงานสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น
 สามารถประกอบอาชีพได้ทุกประเทศที่เข้าร่วมอาเซียน 

 ค่าตอบแทน:ราชการ ปริญญาตรี 8,190 ปริญญาโท 9,500
- 10,500 ปริญญาเอก 15,000- 16,000 รัฐวิสาหกิจ
ปริญญาตรี
9,040 ปริญญาโท 15,000 -12,000 ปริญญาเอก 23,000 -24,000 เอกชน ปริญญาตรี 10,600
ปริญญาโท 21,000 -22,000 ปริญญาเอก 28,000
- 30,000

 อาชีพเหล่านี้สามารถไปประกอบอาชีพในอาเซียนได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศ ดังนี้

1.
บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 
2. กัมพูชา (Cambodia) 3. อินโดนีเซีย (Indonesia) 4. ลาว (Laos) 5. มาเลเซีย (Malaysia) 6. พม่า (Myanmar) 7. ฟิลิปปินส์ (Philippines) 8. สิงคโปร์ (Singapore) 9. เวียดนาม (Vietnam) 10. ไทย (Thailand)

อาชีพที่สนใจเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน
ปี
2558   สนใจในอาชีพนักบัญชี เพราะเป็นอาชีพที่ดี
และสามารถทำงานในภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ และเงินเดือนดีอีกด้วย

จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของภาษา เพราะคนไทยในปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องของภาษามาก
ถ้าเกิดเรามีการเตรียมตัวเรื่องของภาษาเราก็จะสามารถทำงานในอาเซียนได้อย่างสะดวกราบรื่นไม่ถูกเอาลัดเอาเปรียบได้
 


รูปภาพของ swk37925

ตัวหนังสือสวยงามเรียบร้อยดีจ้าา^_____________^

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์