โลกและการเปลี่ยนแปลง

โลกและการเปลี่ยนแปลง

 

การแบ่งโครงสร้างภายในของโลกโครงสร้างภายในของโลก
สามารถสรุปเป็นชั้นต่างๆ สำคัญ ดังนี้เปลือกโลก
 คือ ส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของโลก มีทั้งส่วนที่เป็นแผ่นดิน

 

และน้ำที่มองเห็นอยู่ภายนอกกับส่วนที่เป็นหินแข็งฝังลึกลงไป
ใต้ผิวดินและผิวน้ำ เปลือกโลกนี้มีความหนาประมาณ
6- 35 กิโลเมตร
แมนเทิล คือ ส่วนที่อยู่ถัดลงไปจากเปลือกโลกหนาประมาณ 2,900
กิโลเมตร
บางส่วนของชั้นนี้มีหินเหลวหนืดและร้อนจัดประกอบด้วยธาตุต่างๆ

 

 

แก่นชั้นนอก คือ ส่วนที่อยู่ชั้นในของโลก มีความหนาประมาณ 2,250
กิโลเมตร ในชั้นนี้ประกอบด้วยเหล็กและนิเกิล 

แก่นชั้นใน คือ ส่วนที่อยู่ชั้นในสุดของโลก มีความหนาประมาณ 1,230
กิโลเมตรจึงมีความกดดันและมีอุณหภูมิสูงของแข็ง

 

แผ่นเปลือกโลก

เปลือกโลกมีแผ่นหลายแผ่นเรียงชิดติดกันเรียกว่า เพลต (Plate) ซึ่งมีอยู่ประมาณ
20 เพลต เพลตที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ เพลตแปซิฟิก
เพลตอเมริกาเหนือ เพลตอเมริกาใต้ เพลตยูเรเซีย เพลตแอฟริกา เพลตอินโดออสเตรเลีย
และเพลตแอนตาร์กติก เป็นต้น
เพลตทุกเพลตเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างอยู่ตลอดเวลา ดังภาพ

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา
และแบ่งการเคลื่อนที่ของแผ่นโลกออกเป็น
3 แบบคือการชนกัน การแยกจากกัน และแบบรอยเลื่อน 

1. การคดโค้งโก่งงอ

การคดโค้งโก่งงอ เกิดจากแผ่นเปลือกโลก
2 แผ่น
เคลื่อนที่ชนกันด้วยแรงดันมหาศาลทำให้ชั้นหินตรงบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันเกิดการคดโค้งโก่งงอ
แต่การเกิดรอยคดโค้งโก่งงอจะใช้เวลาเป็นพันปีและต้องได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่อง
รอยคดโค้ดโก่งงอของชั้นหินเกิดติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่มากจะกลายเป็นเทือกเขา 

 

 

2. การยกตัวและการยุบตัว  

การยกตัวและการยุบตัว
เกิดจากพลังงานที่สะสมอยู่ภายในเปลือกโลก
จะเริ่มแตกและแยกออกจากกันในทิศทางที่เป็นเส้นตรงหรือแนวราบ

 ทำให้เกิดรอยเลื่อนในลักษณะต่าง ๆ เช่น
การยกตัวของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดจากรอยเลื่อนแบบปกติเป็นภูเขา เรียกว่า
Block Mountain โดยยอดเขาจะมีลักษณะราบและไหล่เขาชันมาก 

3. การผุพังอยู่กับที่

การผุพังอยู่กับที่เป็นกระบวนการที่ทำให้วัสดุสลายออกเป็นชิ้นเล็กๆ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบเคมีของอนุภาคที่สลายตัว

4. การกร่อน

การกร่อน
เป็นการพังทลายของชั้นหินเนื่องจากลม ฝน แม่น้ำ ลำธาร ธารน้ำแข็ง คลื่น 

5. การพัดพาและทับถม

ดิน หิน เมื่อเกิดการกัดกร่อน
จะถูกน้ำหรือลมพัดไปสู่ที่ต่ำกว่า เกิดการทับถมเป็นลักษณะต่างๆ

สรุป

โลกและการเปลี่ยนแปลง

การแบ่งโครงสร้างภายในของโลก

โครงสร้างภายในของโลก
สามารถสรุปเป็นชั้นต่างๆ สำคัญ ดังนี้

เปลือกโลก คือ ส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของโลก ใต้ผิวดินและผิวน้ำ
เปลือกโลกนี้มีความหนาประมาณ
 6- 35 กิโลเมตร

แมนเทิล คือ ส่วนที่อยู่ถัดลงไปจากเปลือกโลกหนาประมาณ 2,900กิโลเมตร บางส่วนของชั้นนี้มีหินเหลวหนืดและร้อนจัดประกอบด้วยธาตุต่างๆ

แก่นชั้นนอก คือ ส่วนที่อยู่ชั้นในของโลก มีความหนาประมาณ 2,250กิโลเมตร

แก่นชั้นใน คือ ส่วนที่อยู่ชั้นในสุดของโลก มีความหนาประมาณ 1,230กิโลเมตรการคดโค้งโก่งงอ เกิดจากแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น
เคลื่อนที่ชนกันด้วยแรงดันมหาศาลทำให้ชั้นหินตรงบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกันเกิดการคดโค้งโก่งงอ
แต่การเกิดรอยคดโค้งโก่งงอจะใช้เวลาเป็นพันปีและต้องได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่อง
รอยคดโค้ดโก่งงอของชั้นหินเกิดติดต่อกันเป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่มากจะกลายเป็นเทือกเขา
 

การยกตัวและการยุบตัว
เกิดจากพลังงานที่สะสมอยู่ภายในเปลือกโลก
จะเริ่มแตกและแยกออกจากกันในทิศทางที่เป็นเส้นตรงหรือแนวราบ
ทำให้เกิดรอยเลื่อนในลักษณะต่าง ๆ เช่น
การยกตัวของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดจากรอยเลื่อนแบบปกติเป็นภูเขา เรียกว่า
 Block Mountainโดยยอดเขาจะมีลักษณะราบและไหล่เขาชันมาก การผุพังอยู่กับที่เป็นกระบวนการที่ทำให้วัสดุสลายออกเป็นชิ้นเล็กๆ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบเคมีของอนุภาคที่สลายตัวการกร่อน
เป็นการพังทลายของชั้นหินเนื่องจากลม ฝน แม่น้ำ ลำธาร ธารน้ำแข็ง คลื่น
 
ดิน หิน เมื่อเกิดการกัดกร่อน
จะถูกน้ำหรือลมพัดไปสู่ที่ต่ำกว่า เกิดการทับถมเป็นลักษณะต่างๆ

แบบทดสอบ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง

1.เปลือกโลกมีความหนากี่กิโลเมตร?

ก.ความหนาประมาณ 6- 35 กิโลเมตร

ข.ความหนาประมาณ 7- 25 กิโลเมตร

ค.ความหนาประมาณ 6- 85 กิโลเมตร

ง.ความหนาประมาณ 7-35 กิโลเมตร

2.แก่นชั้นนอกมีความหนากี่กิโลเมตร?

ก.มีความหนาประมาณ
2,250 กิโลเมตร

ข.มีความหนาประมาณ
5,250 กิโลเมตร

ค.มีความหนาประมาณ
1,250 กิโลเมตร

ง.มีความหนาประมาณ
7,250 กิโลเมตร

3.แก่นชั้นในมีความหนาประมาณกี่กิโลเมตร?

ก.มีความหนาประมาณ 1,230กิโลเมตร

ข.มีความหนาประมาณ 9,230กิโลเมตร

ค.มีความหนาประมาณ 3,230กิโลเมตร

      ง.มีความหนาประมาณ 2,230กิโลเมตร 

 

  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 93 คน กำลังออนไลน์