รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 - 1001 ธุรกิจทั่วไป

ชื่อรายงาน                            รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไปหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)ชื่อผู้ศึกษา                             นางณพัชติมนท์ อนันท์อัครเดชา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ปีที่ศึกษา                               2555                        บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ    การสอน วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน       วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป  เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพณิชยการ ปวช. 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 25 คน     ซึ่งเรียนกับนางณพัชติมนท์  อนันท์อัครเดชา ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคนิคน่าน เป็นการเลือกสุ่ม    แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นเกณฑ์ในการสุ่ม  ดำเนินการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป มีเนื้อหาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบขององค์กรธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การบริหารเงินทุน การบริหารการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีประกอบธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป แบบฝึกหัดท้ายหน่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช้ t - test แบบ Dependent Samplesสรุปผลการศึกษาจากผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้1. ผลการศึกษาการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน              วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ ( ) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 81.75 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( ) โดยรวมมีค่าเท่ากับ 82.08  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายหน่วย ตั้งแต่หน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 8 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 89.28/82.40,  81.67/81.20,  81.67/82.0,  81.40/81.60,  82.16/81.60,  80.96/82.40,  82.72/83.60,  82.53/82.80 เรียงตามลำดับ ดังนั้นประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนทั้งชุดมีค่าเท่ากับ 81.75/82.08 แสดงให้เห็นว่า เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 1001 ธุรกิจทั่วไป ที่ผู้ศึกษาได้ทำการพัฒนาปรับปรุงแล้วนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ปรากฏว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (80/80) ทุกหน่วย2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 1001 ธุรกิจทั่วไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน พบว่า ค่า t ที่คำนวณได้ มีค่าเท่ากับ 56.07 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 1001    ธุรกิจทั่วไป ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น3. การหาความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 1001    ธุรกิจทั่วไป โดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) โดยดัชนีประสิทธิผลมีค่า 0.50 ขึ้นไป ได้วิเคราะห์จากคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ             แต่ละหน่วย โดยการนำคะแนนไปทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.62 แสดงให้เห็นถึงผลที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิผลที่ตั้งไว้ ที่มีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน4. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา 2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดSmile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์