นาดาพาอ่านเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง       :       การพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ

                                ชุด นาดาพาอ่านเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน     :       นางศิริพร  โพธิปัทมะ

ปีที่ศึกษา     :       ปีการศึกษา  2555

 

บทคัดย่อ

 

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ ชุด นาดาพาอ่านเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ ชุด
นาดาพาอ่านเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  3) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ
ชุด นาดาพา อ่านเขียน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน   สำนักงานเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2555 จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ดำเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ
Pretest - Posttest  Dependent 

                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่  1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ
ชุด นาดาพาอ่านเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                   ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้นเอง
จำนวน 7 เล่ม  ประกอบด้วย 
เล่มที่
นาดาพาอ่านเขียนคำ               ที่ประวิสรรชนีย์   เล่มที่
นาดาพาอ่านเขียนคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์  เล่มที่ 3
นาดาพาอ่านเขียนอักษรควบแท้  เล่มที่ 4
นาดาพาอ่านเขียนอักษรควบไม่แท้  เล่มที่
5 นาดาพาอ่านเขียนคำที่มีตัวการันต์ 
เล่มที่ 6  นาดาพาอ่านเขียนคำที่ใช้ รร  เล่มที่ 7 นาดาพาอ่านเขียนคำที่มี ฤ ฤๅ  
2) แบบทดสอบ                     วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ ชุด
นาดาพาอ่านเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 30  ข้อ และ 3) แบบสอบถามความ               พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ
ชุด นาดาพาอ่านเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

              สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การคำนวณประสิทธิภาพ  ค่าเฉลี่ย
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบค่าที (t – test)

                ผลการทดลอง พบว่า  1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ
ชุด นาดาพาอ่านเขียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3  มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 82.05/81.00  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ ชุด
นาดาพา            อ่านเขียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05  3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ
ชุด นาดาพาอ่านเขียน  กลุ่มสาระ            การเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

                โดยสรุป
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ ชุด นาดาพาอ่านเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3 มีประสิทธิภาพเหมาะสม  จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำของนักเรียนสูงขึ้น  และมีความพึงพอใจใน การเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำ
ชุด นาดาพาอ่านเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นสื่อในการเรียนรู้  โรงเรียนจึงควรสนับสนุน  ส่งเสริม         ให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กว้างขวางต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์