โครงงาน : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เรื่อง: Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์)

โครงงาน           :
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่
6           

เรื่อง                       : Together  For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์)

ชื่อผู้จัดทำ             : 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ทับแว่ว
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6/1

                                : 2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์
       จันทร์สุราช           ชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1

: 3. เด็กชายนันทวัฒน์      สันติกุล                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

คุณครูที่ปรึกษา
   : 1.นางสาวสมใจ
วิมลปกรณ์

: 2.นางสาวพัชรีย์
จินดากุล

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
ถนนสมประสงค์ ตำบลบางปรอก เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-5815441

 

บทคัดย่อ

                โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง Together  For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์)เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6
จำนวน 3 คน
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   ระยะเวลา 1 เดือน (วันที่ 1 มกราคม
ถึง 3
1 มกราคม 2556)
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กับเยาวชนไทย
เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และระเบียบวินัย พร้อมทั้งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารติดต่อกับชนชาติอื่น
 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มของพวกเราศึกษาความรู้จากประเภทต่างๆ ดังนี้ หนังสือเรียนเรื่องอาเซียนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่
6  หนังสือเรียนสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่
6  การสอบถามความรู้เพิ่มเติมจากครูสอน
การสืบค้นข้อมูลทาง
Internet  และ
บทความจากหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งจัด Power Point เพื่อเผยแพร่ความรู้อาเซียน

                ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ          สามารถนำทักษะทางภาษาที่เรียนไปแสวงหาความรู้ในระดับสูงหรือใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
มี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและสามารถปฏิบัติตนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้พร้อมทั้งนักเรียนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และระเบียบวินัย
ที่ดีงาม

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์