รายงานการพัฒนาแบบฝึกการเขียนย่อความ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ผู้รายงาน นางสาวกัลยาณี หลีดินซุด ปีที่รายงาน ๒๕๕๔
บทคัดย่อ
                         รายงานการพัฒนาแบบฝึกการเขียนย่อความ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาการพัฒนาแบบฝึกการเขียนย่อความ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการเขียนย่อความโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จำนวน ๒๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ๑) แบบฝึกการเขียนย่อความ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ๑๖ แผน และแบบฝึก ๗ ชุด   ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   จำนวน ๓๐ ข้อ และ ๓)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึก จำนวน ๒๕ ข้อ      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ๑)ประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนย่อความ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เท่ากับ ๘๔.๔๗/๘๓.๓๓        ๒) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการเขียน       ย่อความโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เท่ากับ๐.๖๑๘๓  และ ๓) นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์