รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

                 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านจ๋ง  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง

ผู้รายงาน        นางกรรณิกา   กันชาติ

ปีที่ทำการศึกษา    2554

 บทคัดย่อ

                   รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง  การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

               ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านจ๋ง  อำเภอเมืองปาน 
จังหวัดลำปาง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  จำนวน 
6  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
(1)
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่
3 จำนวน 8 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่อง การอ่านจับ
ใจความ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
จับใจความ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

               ผลการศึกษาพบว่า 

   1.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 โดยรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.58/82.22

               2.  คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3  แตกต่างกัน โดยก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.67  และหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.67   ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10.00 
คิดเป็นร้อยละ 33.33

              3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (= 4.45)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์