ขอเผยแพร่รายงานวิจัยเรื่องการใช้ชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้ชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน

หน่วยงาน            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   สาระทัศนศิลป์   โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

ผู้ทำวิจัย                นายชาตรี  คีรีเดช    

ปีที่พิมพ์                2555

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้เพื่อสร้างชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สาระทัศนศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1.)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน  ชั้นประถมศึกษาปีที่   3   ตามเกณฑ์ 75/75    2.)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึก ทั้ง 9 เรื่อง    3. ) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึก ทั้ง 9 เรื่อง   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน    จำนวน 9  เล่ม  เวลาจำนวน 20  ชั่วโมง   ประชากรคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ปีการศึกษา  2555  ภาคเรียนที่  1  จำนวน  20  คน   สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  t – test   แบบ  Dependent  Samples  

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมี  ประสิทธิภาพเท่ากับ   81.94 / 81.40  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติสูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกการวาดภาพระบายสีพู่กันจีน    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    มีค่าเฉลี่ย 4.56  แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์