การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเกาะสุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ชื่อผู้วิจัย                 ธัญญาศิริ  แก้วระกำ

ปีการศึกษา            2551

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน
ของนักเรียนทั้งก่อนและหลังด้วยชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารและโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ปีการศึกษา
2551 
โรงเรียนบ้านเกาะสุด ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน
16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน จำนวน
24 แผน ชุดฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 จำนวน 4 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน
30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จำนวน 15 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน
(E1) ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน
(E2) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
(IOC) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (

) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 

                สรุปผลการวิจัย

1.      

ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 มีค่าเท่ากับ 85.51/82.50

2.      

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากที่ได้รับการสอนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.      

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคนที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ
เท่ากับ
0.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิผล 0.50 ที่กำหนดไว้
แสดงว่าเมื่อนักเรียนได้รับการสอนมีความก้าวหน้าหรือมีพัฒนาการของนักเรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ
68

4.      

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านกระบวนการเรียนรู้ และด้านรูปแบบของชุดฝึกทักษะ ตามลำดับ

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 175 คน กำลังออนไลน์