การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเกาะสุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ชื่อผู้วิจัย                 ธัญญาศิริ  แก้วระกำ

ปีการศึกษา            2551

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน
ของนักเรียนทั้งก่อนและหลังด้วยชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารและโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ปีการศึกษา
2551 
โรงเรียนบ้านเกาะสุด ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน
16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน จำนวน
24 แผน ชุดฝึกทักษะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 จำนวน 4 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
และโจทย์ปัญหาระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน
30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จำนวน 15 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน
(E1) ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน
(E2) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
(IOC) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (

) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 

                สรุปผลการวิจัย

1.      

ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 มีค่าเท่ากับ 85.51/82.50

2.      

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากที่ได้รับการสอนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหาระคน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.      

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคนที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะ
เท่ากับ
0.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิผล 0.50 ที่กำหนดไว้
แสดงว่าเมื่อนักเรียนได้รับการสอนมีความก้าวหน้าหรือมีพัฒนาการของนักเรียน
เพิ่มขึ้นร้อยละ
68

4.      

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หาร และโจทย์ปัญหาระคน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในทุกด้าน
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านกระบวนการเรียนรู้ และด้านรูปแบบของชุดฝึกทักษะ ตามลำดับ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 383 คน กำลังออนไลน์