เผยแพร่ผลงาน ของนางสุรางค์จิตร โสบุญ เรื่องการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหนังตะลุง

ชื่อเรื่อง     การใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหนังตะลุงเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวินัยและ   ความรับผิดชอบของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

ผู้ศึกษา      นางสุรางค์จิตร  โสบุญ

ปีการศึกษา    2554                                  

 

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล โดยการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหนังตะลุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 75 และเพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยและความรับผิดชอบ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหนังตะลุงเพื่อพัฒนาคุณธรรม ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/5ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเล่านิทานประกอบหนังตะลุงเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล  จำนวน 20 แผน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก แบบวัดคุณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/5 จำนวน 20 ข้อ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2/5 จำนวน 2 ฉบับสถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ( X) ร้อยละ (P)ค่าเบี่ยงเบนมาตรบาน (S.D) การทดสอบค่า ที ( t-test)  ผลการศึกษาพบว่า คะแนนและค่าเฉลี่ยร้อยละของคุณลักษณะความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหนังตะลุงเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวินัยและและความรับผิดชอบของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2/5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.5 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 75 จากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ ผู้ศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนทุกคนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมอื่นๆ สรุปได้ดังนี้พฤติกรรมด้านมีวินัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการแสดงออกเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ เรื่องความซื่อสัตย์ การไม่หยิบเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง เมื่อเก็บของผู้อื่นได้ส่งคืนเจ้าของ ไม่พูดโกหกเรื่องความอดทน หมายถึง การู้จักอดกลั้น รู้จักการรอคอย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เรื่องความตั้งใจ นักเรียนการตั้งใจเรียนไม่เล่นขณะครูสอน ตั้งใจทำงานแม้ไม่มีครูอยู่ด้วย เริ่มทำชิ้นงานใหม่โดยครูไม่ต้องสั่งเรื่องความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น นักเรียนปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันสิ่งของ ช่วยเหลื่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจเรื่องความรู้สึกชอบชั่วดี นักเรียน ทำความสะอาดห้องเรียนเองโดยไม่มีใครชี้แนะ การทิ้งขยะลงถังที่โรงเรียนจัดไว้ให้ ไม่ทำลายต้นไม้พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้เรื่องรู้จักหน้าที่ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน รู้จักเคารพกฎกติกาของห้องเรียน มีความเพียรพยายาม รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตัวเองได้ดี สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ รู้จักเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่บิดพลิ้ว ทำงานเสร็จทันเวลา ปฏิบัติงานตามข้อตกลง ยอมรับผลการกระทำของตนเอง เก็บของเล่นไว้ทีเดิมโดยไม่มีใครชี้แนะ รู้จักขอโทษเมื่อทำผิด กล้าเผชิญต่อความจริง และการพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบหลังจัดประสบการณ์ สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 116 คน กำลังออนไลน์