ผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อการศึกษา  :   ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน  โดยใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ  Phonics 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อผู้ศึกษา  :   นางประทินทิพย์  สลีสองสม

ปีการศึกษา  :  2555

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonicsและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ที่มีต่อ
ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ
Phonics 

                ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  อำเภอแม่ลาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้คือ  ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ
Phonics  แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่าน คำพื้นฐานแบบ Phonics  ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร
E1 / E2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  และแบบประเมินความพึงพอใจ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (

)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(

) และร้อยละ

จากผลการศึกษาพบว่า
ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ
Phonics มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
ที่กำหนดไว้  โดย มีค่า
E1 /E2 เท่ากับ  89.45/85.33 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้
ชุดกิจกรรมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  พบว่า ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.47  หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.67  คะแนนความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  23.20   เมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์การอ่านภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกำหนดไว้คือ
ร้อยละ 75  พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ
Phonics พบว่า  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมีค่าเท่ากับจัดอยู่ในระดับมากที่สุด  

เป็นชุดการเรียนที่น่าสนใจมากค่ะ จะลองนำแนวคิดไปใช้กับนักเรียนดูนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์