ผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อการศึกษา  :   ผลการพัฒนาทักษะการอ่าน  โดยใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ  Phonics 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่

ชื่อผู้ศึกษา  :   นางประทินทิพย์  สลีสองสม

ปีการศึกษา  :  2555

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonicsและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ที่มีต่อ
ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ
Phonics 

                ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  อำเภอแม่ลาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้คือ  ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ
Phonics  แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ Phonics  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่าน คำพื้นฐานแบบ Phonics  ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร
E1 / E2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  และแบบประเมินความพึงพอใจ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (

)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(

) และร้อยละ

จากผลการศึกษาพบว่า
ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ
Phonics มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
ที่กำหนดไว้  โดย มีค่า
E1 /E2 เท่ากับ  89.45/85.33 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้
ชุดกิจกรรมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  พบว่า ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.47  หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.67  คะแนนความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  23.20   เมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์การอ่านภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกำหนดไว้คือ
ร้อยละ 75  พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐานแบบ
Phonics พบว่า  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมีค่าเท่ากับจัดอยู่ในระดับมากที่สุด  

เป็นชุดการเรียนที่น่าสนใจมากค่ะ จะลองนำแนวคิดไปใช้กับนักเรียนดูนะคะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 132 คน กำลังออนไลน์