ธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครสาขาวิศวกรรมยานยนต์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์  (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตร 4 ปี 146หน่วยกิต เนื้อหาประมาณ 75% จะเหมือนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนที่เหลือเป็นการเรียนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมยานยนต์ที่ครอบคลุมภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ทั้งในด้านการออกแบบ และด้านการผลิต  มีการทำโครงงานหรือ สหกิจศึกษา ในปีสุดท้าย
 
          การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 จะเรียนวิชาพื้นฐานที่ศูนย์รังสิต และย้ายไปที่ศูนย์พัทยาในปีที่ 3 - 4 
 
          การรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 จะเป็นการรับสมัครตรง จำนวน 72 คน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์-คณิต
          2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 2.75/4.00 หรือ ร้อยละ70 (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้ผลการศึกษาถึงภาคการศึกษา 1/2555) 
          หรือ ส่งคะแนนมาตรฐาน ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ให้ทางโครงการพิจารณา (ดูเกณฑ์คะแนนมาตรฐานในเว็บไซต์ www.me.engr.tu.ac.th/auto-tu/#Application)
 
          การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ และผลการสอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 
          กำหนดการรับสมัคร
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เม.ย. 2556 โดยมีกำหนดการรับสมัคร 4  รอบดังนี้
          รอบที่ 1 สมัครภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
          รอบที่ 2 สมัครภายในวันที่ 11 มีนาคม 2556
          รอบที่ 3 สมัครภายในวันที่ 1 เมษายน 2556
          รอบที่ 4 สมัครภายในวันที่ 26 เมษายน 2556
 
          หมายเหตุ  ทางโครงการอาจยกเลิกการรับสมัครรอบที่ 4 หากมีจำนวนนักศึกษารับเข้าในรอบที่ 1 - 3 เกินจำนวนที่สามารถรับได้
          ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองที่โครงการ TEP-TEPE หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ EMS ได้ที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120  
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิชาติ ซื่อสัตย์ (662) 564-3001-9 ต่อ 3261 E-mail: svichart@engr.tu.ac.th 
 
 
           ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์