มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คัดเรียน M.B.A.

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 5 ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกาา 2556 เพื่อผลิตนักบริหารธุรกิจระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ วิจัยและศึกษาค้นคว้า รวมทั้งการสื่อสารและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการในสถานประกอบการส่วนตัวในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้
 
จำนวนรับ ภาคปกติ 20 คน ภาคพิเศษ 50 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี (สำหรับผู้จบเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีพื้นความรู้และประสบการณ์ทางการทำวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการวิจัยและเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ
5. หากไม่มีคุณสมบัติทั้ง 4 ข้อ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย
 
เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดที่สมบูรณ์และถูกต้อง (ใบสมัครรับได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองคุณสมบัติ
 
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2556
 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2556
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (ทางเว็บไซต์ www.yru.ac.th) วันที่ 23 มีนาคม 2556
 
ระยะเวลาการศึกษา การศึกษาตลอดหลักสูตรมีระยะเวลา 2 ปี ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี คณวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ 073-299630 โทรสาร 073-299631 เว็บไซต์ http://business.yru.ac.th
    
 
 ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์