มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดรับปริญญาตรี

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี  ประจําปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับสมัคร (ดูในประกาศทางเว็บไซต์ www.bru.ac.th) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นปีสุดท้ายหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องสําเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา
-มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
-มีความประพฤติเรียบร้อย
 
การรับสมัคร 
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่สํานักส่งเสริมวิชาการฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว จํานวน 1 ฉบับ
-ใบแสดงผลการเรียน (ม.4 – ม.6) โดยฝ่ายทะเบียนโรงเรียนรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
-สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือ www.bru.ac.th 
 
 
 ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์