มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับปริญญาตรีภาคปรกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในเวลาภาคปรกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ประเภทการรับสมัคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.สมัครประเภทโควตา (เฉพาะสาขาวิชา วท.บ., ศศ.บ., บธ.บ., น.บ., รป.บ., นศ.บ., วศ.บ., บช.บ. และ พท.บ.) ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ สมัคร ชำระเงิน และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาได้ทันที
 
ประเภทโควตาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครมีผลการเรียนดี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.50 ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
กลุ่มที่ 2 ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ เป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลชมเชย ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและการแสดง จากหน่วยงานระดับจังหวัด เป็นต้นไป
วิธีการสมัคร สามารถสมัครได้ 6 ช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2556 ดังนี้
ช่องทางที่ 1 สมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ช่องทางที่ 2 สมัครผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ หรืออาจารย์แนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้บ้านตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2556 
ช่องทางที่ 3 สมัครผ่านหน่วยการเรียนรู้นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง คือ หน่วยการเรียนรู้หัวหิน (โรงเรียนหัวหิน) หน่วยการเรียนรู้ประจวบคีรีขันธ์ (วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ) และหน่วยการเรียนรู้ท่าแซะ (โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก) ผู้สมัครสามารถสมัครกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยใน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
ช่องทางที่ 4 สมัครผ่านเว็บไซต์ http://mis.pbru.ac.th/mis/admission.jsp ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 วงเล็บมุมซองว่างานรับสมัครนักศึกษา
ช่องทางที่ 5 สมัครผ่าน facebook (www.facebook.com/napat.pbru)
ช่องทางที่ 6 สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครและใบรายงานตัวใน www.pbru.ac.th
 
2.สมัครประเภทคัดเลือก (เฉพาะสาขาวิชา วท.บ., ศศ.บ., บธ.บ., น.บ., รป.บ., นศ.บ., วศ.บ., บช.บ. และ พท.บ.) เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ ณ จุดรับสมัคร เพื่อพิจารณาบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ 3 ช่องทาง คือ สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านอาจารย์แนะแนว และสมัครผ่านหน่วยการเรียนรู้นอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง
 
3.สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
กลุ่มที่ 1 ผู้สมัครมีผลการเรียนดี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาหรือตลอดหลักสูตร 2.50 ขึ้นไป สามารถสมัครได้ทั้ง 6 ช่องทาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2556
กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00-2.49 ต้องผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป ยื่นใบสมัครสอบได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารวิทยาภิรมย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-3249-3279, 0-3249-3312 เว็บไซต์ http://acad.pbry.ac.th
 
 
 ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์