มทร.ตะวันออกรับโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโควตา (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาโควตาดังนี้
 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปรกติ) สาขาเกษตรวิธาน สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปรกติ) สาขาเกษตรกลวิธาน สาขาพืชศาสตร์-พืชไร่ สาขาพืชศาสตร์-พืชสวน สาขาพืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปรกติ) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปรกติ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปรกติ) สาขาการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปรกติ) สาขาเศรษฐศาสตร์
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปรกติ) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปรกติ) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 
ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท พร้อมหลักฐานการสมัครดังนี้
1.ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
2.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
3.สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 
สมัครได้ 2 วิธี คือ
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 
 ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์