มรภ.นครปฐมรับนักศึกษาใหม่

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร 46 สาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้
 
หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่
ครุศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาคปรกติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
-หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สมัครได้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2556 สอบวันที่ 20 มกราคม 2556
-หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สมัครได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2556 สอบวันที่ 26 มีนาคม 2556
ภาค กศ.พป. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
สมัครด้วยตัวเองพร้อมรายงานตัวที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหรวิชราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น ชั้น 2)
 
หลักฐานการสมัครและรายงานตัว
-ใบสมัครตามแบบที่กำหนดโดยกรอกข้อความให้สมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง
-รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 3 ฉบับ (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาให้ส่งสำเนาใบ ปพ.1 ที่มีผลกาเรียนเฉลี่ยนับตั้งแต่ภาคเรียนแรกถึงภาคเรียนที่ 5 จำนวน 1 ฉบับ)
-หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ
-ค่าสมัคร 200 บาท ทุกสาขาวิชา
-ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท และค่าประกันของเสียหาย 300 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทรศัพท์ 0-3426-1041 หรือ 0-3426-1021 ต่อ 766 คณะพยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์ 0-3426-1021 ต่อ 1851 ทุกวันในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ http://ac.npru.ac.th และ http://facebook.com/academic.npru
 
 
 ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์