การพัฒนาชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ LT และ Jigsaw

ทัศนีย์  กรวยสวัสดิ์.  (2555).  การพัฒนาชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะ

              หาความรู้ 5Es ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ  LT และ Jigsaw  เพื่อส่งเสริมทักษะ

              การทำงานกลุ่มของนักเรียน  รายวิชาชีววิทยา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบัวใหญ่
: นครราชสีมา.

 

บทคัดย่อ

 

                  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบ

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5Es  ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ LT และ  Jigsaw  เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน
รายวิชาชีววิทยา 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึ้นไป

2) 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชาชีววิทยา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  3)  พัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนรายวิชาชีววิทยา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  และ 4) 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5
Es ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ  LT 
และ  Jigsaw เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน รายวิชาชีววิทยา

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 

                   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
5/5 

โรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 200
คน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน
42 คน

ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random 
Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 7 แผน
ชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5
Es  ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ LT
และ Jigsaw 
เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน จำนวน 7 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 40 ข้อ 
แบบประเมินทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน จำนวน 20  ข้อ 
และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้  เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (
Rating  Scale)  จำนวน 20 ข้อโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One
Group Pretest – Posttest Design   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

     
        
ผลการศึกษาพบว่า

                1.  ชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5
Es  ร่วมกับเทคนิค

การเรียนรู้แบบ LT  และ  Jigsaw เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน  รายวิชาชีววิทยา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 86.46 /
83.04 
และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด                                                                                                                                       

             2. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบ

วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5
Es ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ LT และ Jigsaw  รายวิชาชีววิทยา 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  มีนักเรียนจำนวนร้อยละ  88.09 
ของนักเรียนทั้งหมด  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
80  ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

                3.  ผลการประเมินทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนที่เน้น

การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
5
Es ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ LT และ Jigsaw  รายวิชาชีววิทยา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.70             

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนที่เน้นการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ

สืบเสาะหาความรู้ 5Es  ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ LT
และ Jigsaw  เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียน รายวิชาชีววิทยา
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์