รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ทัศนีย์   กรวยสวัสดิ์.  (2555). 
รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

            
และการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 

             รายวิชาชีววิทยา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต.

             โรงเรียนบัวใหญ่ : นครราชสีมา.

 

บทคัดย่อ

 

             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) 
หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75  3)  พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5  ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา
ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75  และ 4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5/2 ของโรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  35 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster  Random 
Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 
40  ข้อ  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  จำนวน  40  ข้อ  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์  จำนวน 20 ข้อ 
โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
One  Group 
Posttest  Design  สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 

           

 ผลการวิจัยพบว่า

 
            
1.  แผนการจัดการเรียนรู้ฝึกทักษะการะบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  86.10/87.20  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80  ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.03 
คิดเป็นร้อยละ 80.08  และมีนักเรียนจำนวน
27 คน คิดเป็นร้อยละ 77.14 ของนักเรียนทั้งหมด ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
75 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

              3.  ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.91 คิดเป็นร้อยละ 77.28 และมีนักเรียนจำนวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของนักเรียนทั้งหมด  ที่มีคะแนนความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

              4.  ความสามารถด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.91 คิดเป็นร้อยละ
77.28 และมีนักเรียนจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 82.86  ของนักเรียนทั้งหมด  ที่มีคะแนนความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

              5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ  0.75

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์