รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

 

 

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง บทประยุกต์

ชื่อผู้รายงาน  นางสุภาวดี  นิลพงศ์

ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

                รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  บท ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก่อนเรียน หลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ จำนวน เล่ม แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล t - test  ร้อยละความก้าวหน้า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              

ผลการพัฒนาพบว่า

                 1. การหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.17/83.61 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ (75/75

                2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

                3. เมื่อพิจารณาคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียน  พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าร้อยละ  35.57  ซึ่งแสดงว่ามีการพัฒนาในระดับดีมาก

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด (

= 4.54)  โดยมีระดับคุณภาพความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์