การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสต

ชื่อเรื่อง                  การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ลักษณะผลงาน    การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ประเมิน              นายปรีชา  หมีนคลาน
ปีพุทธศักราช       2554 
บทสรุปผู้บริหาร                 การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการด้านกระบวนการของโครงการและด้านผลผลิตของโครงการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ครูครูผู้สอนจำนวน  8  คน          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน  37  คนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ เป็นแบบสอลถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับคือมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อยและน้อยที่สุด   ในการประเมินใช้รูปแบบซิปป์(CIPP Model) ได้แก่ การประเมินผลก่อนการดำเนินการ เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านบริบท(Contexts Evaluation) และปัจจัยเบื้องต้น(Inputs Evaluation) ของโครงการ การประเมินผลระหว่างการดำเนินการโครงการ   ประเมินเกี่ยวกับด้านกระบวนการ(Processes Evaluation) ดำเนินโครงการ และการประเมินผลหลังสิ้นสุดการดำเนินการโครงการ ประเมินเกี่ยวกับด้านผลผลิต(Products Evaluation) ดำเนินโครงการและความพึงพอใจของที่มีต่อโครงการ                1.  การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ด้านบริบท(Contexts Evaluation) พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าโครงการกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โครงการมีความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์สร้างและพัฒนาคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและส่งเสริมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 2.  การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น(Inputs Evaluation)  พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะว่าระบบบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจกรรม บุคลากรรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมมีความเหมาะสม และเพียงพอ ประกอบกับการให้ความร่วมมือและการสนับสนุนของผู้ปกครอง                 3.  การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ด้านกระบวนการ(Processes Evaluation) พบว่า โดยภาพรวม กระบวนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมากิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมละหมาดวันศุกร์ กิจกรรมอบรมสร้างความดีหน้าเสาธง กิจกรรมกลุ่มสี กิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมออมทรัพย์และกิจกรรมธนาคารความดีตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการวางแผน กำหนดนโยบายการดำเนินโครงการไว้อย่างชัดเจน มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน มีการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการทุกกิจกรรม มีการนิเทศติดตามกำกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกระยะ มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ มีการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความร่วมมือของคณะทำงานผู้เกี่ยวข้องของโครงการ4.  การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ด้านผลผลิต(Products Evaluation)        4.1  คุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ในด้านความซื่อสัตย์ ด้านความประหยัด ด้านความสุภาพ ด้านความขยัน ด้านความมีน้ำใจ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคีอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความมีวินัยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมละหมาดวันศุกร์ กิจกรรมอบรมสร้างความดีหน้าเสาธง กิจกรรมกลุ่มสี กิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมออมทรัพย์และกิจกรรมธนาคารความดีตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ นักเรียนรู้จักเข้าใจตนเองและมองเห็นคุณค่าตนเองผู้อื่น การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ ทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี ด้านความมีน้ำใจ ตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กล่าวคือ เมื่อมีกิจกรรรมพิเศษ นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติไม่เคยละทิ้งหน้าที่ ได้รับมอบหมาย นักเรียนมีความเพียรพยายามในการพัฒนางานที่รับมอบหมายเป็นอย่างดี นักเรียนสะสมเงินออมที่เหลือจากการใช้จ่ายทุกวัน นักเรียนมีความประหยัดและรู้คุณค่าในการ จ่ายเงิน นักเรียนเมื่อยืมของจากผู้อื่นแล้ว ส่งคืนเจ้าของทุกครั้ง นักเรียนไม่คดโกงมีความตั้งใจจริงในการทำงาน นักเรียนส่งการบ้านตรงเวลาตามที่ครูนัดหมาย นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน  นักเรียนทักทายหรือยกมือไหว้เมื่อพบครู นักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย นักเรียนช่วยกันดูรักษาความสะอาดของห้องเรียนพื้นที่บริเวณโรงเรียนและที่อยู่อาศัยอยู่เสมอ นักเรียนร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนในการพัฒนาโรงเรียน นักเรียนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นักเรียนร่วมมือกับเพื่อนในการทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน นักเรียนมาทำงานตามที่ครูนัดหมายแม้ว่าจะเป็นวันหยุด เมื่อเพื่อนขอคำแนะนำ ให้คำแนะนำด้วยความเต็มใจนักเรียนช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ โดยไม่หวังผลตอบแทน             4.2  ความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสาครเหนือ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมมีความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาการจัดกิจกรรมธนาคารความดีและนักเรียนมีความรักเคารพเชื่อฟังมีความสำนึกในพระคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในทางที่ดีขึ้น จนนักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้เป็นนิสัย อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การดำเนินกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์