การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสระพังวิทยาคม

ชื่อเรื่อง                  การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสระพังวิทยาคม

                                องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ศึกษา                  นายวิวัฒน์  กางการ            ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ปีที่พิมพ์                2555

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสระพังวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์                          (
CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินด้านบริบท (Context)
ปัจจัยนำเข้า (
Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการดังกล่าว จาก 3
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียน จำนวน 321 คน
บุคลากรในโรงเรียน จำนวน
23 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 306
คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5
ระดับ จำนวน 1 ฉบับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (
Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
Standard Deviation)
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ว่าต้องมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินในแต่ละข้อไม่ต่ำกว่า (X
> 3.51)

                   ผลการศึกษา
พบว่า

1.            

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 336 คน
คิดเป็นร้อยละ
 51.69  เพศหญิง จำนวน 314

คน
คิดเป็นร้อยละ  
48.31 จำแนกตามสถานภาพ
พบว่า เป็นนักเรียน จำนวน
321 คน คิดเป็นร้อยละ 49.38

บุคลากรในโรงเรียน
จำนวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 3.54
และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 306 คน  คิดเป็นร้อยละ  47.08

2.                

ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X

= 3.85) และเมื่อจำแนกรายด้าน
3 อันดับแรก พบว่า ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X= 3.92) รองลงมาคือ
ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (

= 3.86) และอันดับสาม คือ
ด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X
= 3.82)

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์