ตอบคำถามหน่วย3-4 โดย นายณภัฒร์ สุวรรณศร ม.3/4 เลขที่ 14

 1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน) 

ตอบ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา

แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาได้ 3 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่เราวิเคราะห์ปัญหาแล้วจะพบว่าในตัวปัญหานั้นๆ จะมีส่วนที่บ่งบอกข้อมูล ซึ่งอาจเป็นการบอกข้อมูลมาโดยตรงในรูปของตัวเลข ตัวอักษรหรือข้อความ หรืออาจบอกมาเป็นนัย ๆ ถึงที่มาของข้อมูล เป็นการชี้แนะไม่ได้บอกตรง ๆ เช่น ต้องการให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรถทางแป้นพิมพ์นั่นก็คือ เป็นการบอกว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ ที่เกี่ยวกับรถที่ผู้ใช้เตรียมมา ลักษณะข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากโจทย์ปัญหาจะมีอยู่ 3 ลักษณะคือ

- ข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้โดยตรง

- ข้อมูลที่โจทย์ไม่ได้บอกโดยตรง แต่บอกมาโดยอ้อม โดยบ่งบอกลักษณะแหล่งที่มา ความเกี่ยวพัน หรือพรรณนาถึงข้อมูลแบบเปิดกว้าง ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานกิจกรรมการประมวลผลนั้น ๆ

- ข้อมูลที่ทราบกันดีแล้วว่าจะต้อง ใช้ในการประมวลผลเรื่องนั้นๆ โจทย์ไม่ จำเป็นต้องบอกหรือชี้แนะ

2. ขั้นวิเคราะห์ผลลัพธ์ คือ การพิจารณาว่าโจทย์ต้องการคำตอบอะไร จำนวนคำตอบ มีค่าเดียวหรือหลายค่า เป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือข้อความ หรือรูปแบบใด ต้องการนำไปใช้งานในลักษณะใด

องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ มีดังนี้

รูปร่างน่าตาของผลลัพธ์เป็นแบบใด

รูปแบบการแสดงผลต้องการแบบใด เช่น แสดงผลบนจอภาพ หรือบนสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

ต้องคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักในการออกแบบผลลัพธ์

รูปแบบของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลเข้าด้วย

รูปแบบของผลลัพธ์จะมีผลต่อกระบวนการประมวลผล

3. ขั้นวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหา หรือขั้นการประมวลผลข้อมูล เป็นขั้นคิดวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการแก้อาจมีทางเลือกหลายทางเลือกด้วยกัน การวิเคราะห์ในขั้นนี้จึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวผู้วิเคราะห์เป็นสำคัญ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องงานที่กำลังแก้ปัญหานั้น ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการ เขียนโปรแกรม และหลักการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบที่ดี

การแก้ปัญหาโดยคอมพิวเตอร์นั้น คือ การจัดทำชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์ โดยจัดทำตามลำดับของกิจกรรม การแก้ปัญหาที่เราเลือกการจัดทำซอฟต์แวร์จะต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วย ผลที่ได้ก็คือซอฟต์แวร์นั่นคือ ได้ลำดับของกิจกรรม (an ordered set of activities) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าทุกขั้นตอน เรียก ขั้นตอนนี้ว่าเป็นขั้นตอนกำหนดการกระทำ (action)และจัดลำดับการกระทำ (order) โดยเรียกรวม ๆ ว่าการเขียนอัลกอริทึม (Algorithm)

 

 

 2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

ตอบ. รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เขียนโปรแกรมมีอยู่ 3 รูปแบบ ซึ่งเรียกว่า โปรแกรมโครงสร้าง ดังนี้

       1.โครงสร้างตามลำดับ เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง หรือทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียวและจุดสิ้นสุดจุดเดียว และขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

       2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่หากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่งชุดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเท็จจะต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างแบบมีทางเลือก สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

2.1 เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น

2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงให้ทำคำสั่งหนึ่งและถ้าเป็นเท็จให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง

2.3คำสั่งแบบซ้อนกัน เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงทำคำสั่งหนึ่ง หรือจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกเงื่อนไข 

2.4คำสั่งหลายแบบทางเลือก เมื่่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เป็นการตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขตรงกับส่วนใดให้ทำตามคำสั่งนั้นๆ

       3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข เช่น การหาค่า Factoricl ของตัวเลขใดๆ การหาผลคูณของสูตรคูณ 

 

 

 

 

จัดทำโดย นายณภัฒร์ สุวรรณศร ม.3/4 เลขที่14 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์