เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว รับรางวัล SVN Award ภาคสังคม ประจำปี 2555

รูปภาพของ ssspoonsak

เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว รับรางวัล SVN Award ภาคสังคม ประจำปี 2555
             SVN Awards เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (ประเทศไทย) หรือ SVN Asia (Thailand) ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อสนับสนุนและเชิดชูองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ทำงานและดำเนินการโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยรางวัลนี้พยายามสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้


อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาเครือข่ายธุรกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน SVN Awards ประจำปี พ.ศ.2555 เพื่อเชิดชู 15 องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม โดยมี วีระเดช สมบูรณ์เวชชการ ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (ประเทศไทย) หรือ SVN พร้อมด้วย ปรีดา เตียสุวรรณ และ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ร่วมด้วย ที่สยามสมาคม อโศก
การมอบรางวัล SVN Award ประจำปี 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 รางวัล มีผู้ประกอบการได้รับรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล รวมทั้งอีก 3 รางวัลในภาคสังคม และอีก 1 รางวัลในเรื่องของเยาวชน

รางวัลประเภทธุรกิจดีเด่น มีองค์กรที่ได้รับรางวัลจำนวน 10 องค์กรได้แก่ 1.บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด 2.บริษัท วาย น้อต โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 3.สวนนายดำ 4.บริษัท สยามแฮนดส จำกัด (เสื้อแตงโม) 5.บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด 6.บริษัท อี-เอสเทอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 7.บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด 8.บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟู้ด จำกัด 9.โรงแรมพระนครนอนเล่น และ 10.บริษัท แดรี่โฮม จำกัด
รางวัล SVN Awards ในภาคสังคม มี 3 องค์กรที่ได้ คือ 1.มูลนิธิข้าวขวัญ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละ เผยแพร่ความรู้และปรัชญา นำพาชาวนาและเกษตรกรให้อยู่รอดได้ด้วยหลักการเรียนรู้และเข้าใจในการพึ่งพาตนเองให้ได้ 2.Website Thaigoodview เว็ปไซต์สีขาวเพื่อเยาวชน ในการเปิดโลกสากลอย่างเท่าเทียม และ 3.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ที่เป็นต้นแบบองค์กรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่แห่งสถานพินิจที่สามารถเยียวยา ฟื้นฟู และเปลี่ยนแปลงเยาวชนให้คืนกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าให้มีเกียรติและเข้มแข็ง
ส่วนรางวัลภาคเยาวชน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนตะกอนยม ที่ดำเนินการมากว่า 18 ปี ในการสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนจากบ้านดอนชัย บ้านดอนแก้ว บ้านแม่เต้น ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ และเยาวชนจาก อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน

ที่มา : http://www.manager.co.th/iBizchannel/viewNews.aspx?NewsID=9560000019070


รางวัลแห่งธุรกิจที่มีจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

15 ปี SVN ประกาศทำงานเชิงรุก ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม

จุดประกายภาคธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมต้านปัญหาคอร์รัปชั่น

นายวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social venture Network (Asia) Thailand) หรือ SVN กล่าวรายงาน

นายวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social venture Network (Asia) Thailand) หรือ SVN กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ในโอกาสก้าวย่างขึ้นสู่ปีที่ 15 ว่า นับจากนี้ไป เครือข่าย SVN จะมีการทำงานเชิงรุกเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ

เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยเป็นการรวมตัวกันของนักธุรกิจที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมากิจกรรมหลักของเครือข่ายจะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุม การจัดเวทีสัมมนา การลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการต่างๆ อย่างไรก็ตามหลายปีมานี้เครือข่าย SVN ได้เข้าไปร่วมอยู่ในภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมหลายภาคี รวมถึงเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายขององค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ หลายครั้งที่ผ่านมาได้มีการทบทวนการทำงานของเครือข่าย ซึ่งคณะกรรมการฯ ต่างเห็นพ้อง และมีมติที่จะปรับการทำงานของเครือข่ายฯ ให้มีการทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น

นายวีระเดช กล่าวว่า ปัจจุบันถ้าเราต้องการให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจ เราควรทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองของสังคมไปพร้อมๆกันด้วย คือเราไม่ควรนิ่งดูดาย กับปัญหาของสังคม โดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชั่น ซึ่งจากนี้ไปเครือข่าย SVN จะมีการทำงานเชิงรุก โดยจะมีส่วนร่วมเผยแพร่หรือชักจูงให้แก่องค์กรอื่นๆได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องนี้มากขึ้น คือองค์กรที่ทำ CSR ควรนำเรื่องของปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่งในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่นอกเหนือความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสินค้าให้มีคุณภาพดี พนักงานมีความสุขในการทำงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม องค์กรก็ควรจะมีการรณรงค์เพื่อร่วมลดผลกระทบจากปัญหาคอรัปชั่นด้วย คือผู้ประกอบการต้องไม่ถือว่าการจ่ายเงินใต้โต๊ะเป็นสิ่งที่ดีหรือยอมรับได้

 

เพื่อแสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องการรณรงค์ต่อต้านปัญหาคอรัปชั่น ในการมอบรางวัล SVN Awards ประจำปี 2555 ที่จัดขึ้น ที่สยามสมาคม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายวีระเดชในฐานะประธานเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศย้ำเจตนารมย์ในเรื่องนี้ รวมถึงเปิดโอกาสให้องค์กรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้เล่าถึงการดำเนินงาน แผนงานการรณรงค์เรื่องนี้ให้คณะกรรมการที่มาประชุมด้วย นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล เชิดชูเกียรติให้กับองค์กรการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยในคำประกาศรางวัล มีการแสดงความชื่นชมการทำงานขององค์กรการต่อต้านคอร์รัปชั่นว่าเป็นความหวังหนึ่งของสังคมไทย

รางวัลในภาคสังคมและ1 รางวัลในเรื่องของเยาวชน

ในการมอบรางวัล SVN Award ประจำปี 2555 มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 15 รางวัล มีผู้ประกอบการได้รับรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล รวมทั้งอีก 3 รางวัลในภาคสังคม อีก 1 รางวัลในเรื่องของเยาวชน

สำหรับรางวัล SVN Awards ปี 2555 รางวัลประเภทธุรกิจดีเด่น มีองค์กรที่ได้รับรางวัลจำนวน 10 องค์กรได้แก่ 1.บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด 2.บริษัท วาย น้อต โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 3.สวนนายดำ 4.บริษัท สยามแฮนดส จำกัด (เสื้อแตงโม) 5.บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด 6.บริษัท อี-เอสเทอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 7.บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด 8.บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟู้ด จำกัด 9.โรงแรมพระนครนอนเล่น และ 10.บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

ทางด้านรางวัล SVN Awards ภาคสังคม ในปีนี้มี 3 องค์กรที่ได้รับรางวัลคือ 1.มูลนิธิข้าวขวัญ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละ เผยแพร่ความรู้และปรัชญา นำพาชาวนาและเกษตรกรให้อยู่รอดได้ด้วยหลักการเรียนรู้และเข้าใจในการพึ่งพาตนเองให้ได้ 2.Website Thaigoodview เว็ปไซต์สีขาวเพื่อเยาวชน ในการเปิดโลกสากลอย่างเท่าเทียม และ
3.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ที่เป็นต้นแบบองค์กรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่แห่งสถานพินิจที่สามารถเยียวยา ฟื้นฟู และเปลี่ยนแปลงเยาวชนให้คืนกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าให้มีเกียรติและเข้มแข็ง

ส่วนรางวัลภาคเยาวชน ได้แก่ กลุ่มเยาวชนตะกอนยม ที่ดำเนินการมากว่า 18 ปี ในการสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนจากบ้านดอนชัย บ้านดอนแก้ว บ้านแม่เต้น ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ และเยาวชนจาก อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน ปลูกจิตสำนึก และรณรงค์ให้คนในชุมชนมีส่วนในการปกป้องดูแลผืนป่าแม่ยมร่วมกัน มีการถ่ายทอดทางความคิดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานของสมาชิกในกลุ่มต่อไป

สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษที่ได้มีการพิจารณามอบให้ องค์กร ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือสังคมไทยอย่างโดดเด่น ในปีนี้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษคือ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เป็นองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนที่ได้ประกาศเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท โดยได้เป็นผู้ริเริ่มรณรงค์ให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อนำไปสู่การขจัดภัยร้ายแห่งการคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

ด้านแนวทางในพิจารณาให้รางวัล นายวีระเดช เปิดเผยว่า จะต้องเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยการคัดเลือกมีทั้งการพิจารณาจากข้อมูล การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์

“เอสวีเอ็นมีความมุ่งมั่นที่จะนำโมเดลตรงนี้ไปขยายต่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยจากการที่เราพูดคุยหรือแลกเปลี่ยน เรามักได้ยินคำพูดที่ว่าจะทำซีเอสอาร์ได้ ต่อเมื่อเป็นองค์กรที่มีกำไรหรือจะทำซีเอสอาร์ก็ต่อเมื่อธุรกิจแข็งแรง ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้น เพราะซีเอสอาร์นั้นสามารถทำตอนเริ่มธุรกิจได้เลย เพราะบริบทของซีเอสอาร์ไม่ใช่บริบทของการบริจาคเท่านั้น แต่ยังมีอีกมากมายทั้งการดูแลพนักงาน การดูแลคู่ค้า การค้าขายอย่างเป็นธรรม จุดนี้ก็เป็นจุดที่เอสวีเอ็นตระหนักว่าเราจะให้ความรู้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งอีกจุดหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือเยาวชนหรือนักศึกษาซึ่งกำลังจะจบจากมหาวิทยาลัย เพราะในอนาคตนักศึกษากลุ่มนี้เองก็จะมาอยู่ในภาคของการทำงานและอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการ ถ้าเขาได้เรียนรู้ถึงการทำธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีที่ 15 ของเอสวีเอ็นนี้ เราได้มีการรวบรวมกรณีศึกษา ซึ่งล้วนเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัล SVN Award มาทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊คชื่อ ธุรกิจสร้างสรรค์ พันธมิตรสังคมด้วย” นายวีระเดชกล่าว

รางวัล SVN Awards ปี พ.ศ. 2555 มีทั้งหมด 15 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ภาคองค์กรธุรกิจ ภาคสังคม และภาคเยาวชน นอกจากนี้ยังมีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือสังคมไทยอย่างโดดเด่น เพิ่มเข้ามาในปีนี้ โดยกระบวนการพิจารณาจะมีการเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ ได้เสนอชื่อหน่วยงานที่มีผลงาน หรือการดำเนินกิจการที่โดดเด่น ให้คณะกรรมการได้คัดเลือก ตรวจเยี่ยม และตัดสิน

 

รางวัล SVN Awards ภาคธุรกิจ มี 10 รางวัล ได้แก่

1. บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด องค์กรผู้นำเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ให้สังคม ด้วยวิถีแห่งความรัก การแบ่งปันและสันติสุข

2. บริษัท วาย น็อต โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ แบบอย่างของผู้ให้ เพื่อร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคม

3. สวนนายดำ เกษตรกรผู้อุทิศตนเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย ด้วยภูมิปัญญา คุณธรรมและความเอื้ออาทร

4. บริษัท สยามแฮนดส จำกัด (เสื้อแตงโม) องค์กรที่เห็นคุณค่าของคนจากใจ ทั้งพนักงานภายในและชุมชนภายนอก เพื่อสังคมสมดุลด้วยความเป็นธรรม

5. บริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่งดงาม ด้วยความรักและ ความเข้าใจ เปิดโลกทรรศน์ที่กว้างไกลแห่งมนุษยชาติ

6. บริษัท อี-เอสเทอร์ (กรุงเทพ) จำกัด นวัตกรรมแห่งพลังงานสำหรับอนาคต ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อสร้างความยั่งยืน พลิกฟื้นโลกที่สดใส ไร้มลพิษ

7. บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ของเล่นสร้างสรรค์จินตนาการ ผสานความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม

8. บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟู้ด จำกัด ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อดูแลชีวิต ผลิตด้วยคุณธรรม ความใส่ใจ ด้วยจิตวิญญาณแห่งการให้สู่สังคม

9. โรงแรมพระนครนอนเล่น ธุรกิจแนวคิดใหม่ มอบคุณค่าในวิถีธรรมชาติ ด้วยการตลาดเพื่อสังคม

10. บริษัท แดรี่โฮม จำกัด ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรรมธรรมชาติ เพื่อโลกไร้สารพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตกร

 

รางวัล SVN Awards ภาคสังคม มี 3 รางวัล ได้แก่

1. Website Thaigoodview เว็บไซต์สีขาวเพื่อเยาวชน เปิดโลกสากลอย่างเท่าเทียม

2. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ต้นแบบองค์กรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่แห่งสถานพินิจ ที่สามารถเยียวยา ฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงเยาวชนให้คืนกลับสู่สังคมอย่างมีคุณค่า มีเกียรติและเข้มแข็ง

3. มูลนิธิข้าวขวัญ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละเพื่อพิสูจน์ เผยแพร่ความรู้และปรัชญาเพื่อนำพาชาวนาและเกษตรกรให้อยู่รอดได้ด้วยหลักการเรียนรู้และเข้าใจเพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้ในที่สุด

 

รางวัล SVN Awards ภาคเยาวชน ได้แก่

กลุ่มเยาวชนตะกอนยม ที่ดำเนินการมากว่า 18 ปี ในการสร้างสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนจากบ้านดอนชัย บ้านดอนแก้ว บ้านแม่เต้น ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ และเยาวชนจาก อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน ปลูกจิตสำนึก และรณรงค์ให้คนในชุมชนมีส่วนในการปกป้องดูแลผืนป่าแม่ยมร่วมกัน มีการถ่ายทอดทางความคิดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานของสมาชิกในกลุ่มต่อไป

 

รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) องค์กรเครือข่ายภาคเอกชน ผู้ประกาศเจตนารมย์อันแรงกล้าที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท เป็นผู้ริเริ่ม รณรงค์ให้เกิดความตื่นตัวสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อนำไปสู่การขจัดภัยร้ายแห่งการคอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

 

 

เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Social Venture Network ก่อกำเนิดจากชาวอเมริกันผู้หนึ่งที่เล็งเห็นปัญหาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ไม่รับผิดชอบต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม และในเวลา 15 ปีที่ผ่านมาได้ขยายเครือข่ายไปยังเพื่อนนักธุรกิจที่มีแนวความคิดคล้อยกันในภาคพื้นยุโรปและอเมริกากว่า 2,000 องค์กร ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เป็นกลุ่มใหม่ที่จะเชื่อมประสานให้เกิดขึ้นเป็นเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม แห่งโลก เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานธุรกิจของคนที่มีกระบวนทัศน์ คล้ายกัน คือ คนที่คิดว่าความเจริญทางวัตถุอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะให้สังคมโลกอยู่รอด ได้ ต้องมีความเจริญทางจิตวิญญาณ ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่งดงามสำหรับลูกหลานและคนรุ่นต่อไป ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและการอยู่ในสังคมอย่างมีน้ำใจต่อกัน มิใช่เพียงต่อเพื่อนมนุษย์เท่านั้น เราต้องมีน้ำใจต่อธรรมชาติด้วย เราควรใช้ทรัพยากรเพื่อการดำรงอยู่ที่แท้จริง ไม่ใช่ระดมใช้อย่างฟุ่มเฟือยดังที่ ผ่านมา ความสำเร็จของเราคือการใช้ให้น้อยที่สุด แต่มีความสุขและพอใจได้เหมือนกัน

เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย Social Venture Network Asia (Thailand) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 กิจกรรมหลักของเครือข่ายประกอบด้วย การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมองในประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การเยี่ยมองค์กรที่มีการบริหารการจัดการที่ดี การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดการมอบรางวัล SVN Awards และการผลิตวารสาร CSR ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเป็นนักธุรกิจ องค์กร ธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก กลางและองค์กรขนาดใหญ่ รวมกว่า 150 องค์กร

 

 

โดย feng_shui

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=850176


ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai