ด.ช. ชุติวัต ทองเสนา ม.3/4 เลขที่ 29

ข้อ 1 ตอบ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา
แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาได้ 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่เราวิเคราะห์ปัญหาแล้วจะพบว่าในตัวปัญหานั้นๆ จะมีส่วนที่บ่งบอกข้อมูล ซึ่งอาจเป็นการบอกข้อมูลมาโดยตรงในรูปของตัวเลข ตัวอักษรหรือข้อความ หรืออาจบอกมาเป็นนัย ๆ ถึงที่มาของข้อมูล เป็นการชี้แนะไม่ได้บอกตรง ๆ เช่น ต้องการให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรถทางแป้นพิมพ์นั่นก็คือ เป็นการบอกว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ได้ ที่เกี่ยวกับรถที่ผู้ใช้เตรียมมา ลักษณะข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากโจทย์ปัญหาจะมีอยู่ 3 ลักษณะคือ
- ข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้โดยตรง
- ข้อมูลที่โจทย์ไม่ได้บอกโดยตรง แต่บอกมาโดยอ้อม โดยบ่งบอกลักษณะแหล่งที่มา ความเกี่ยวพัน หรือพรรณนาถึงข้อมูลแบบเปิดกว้าง ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานกิจกรรมการประมวลผลนั้น ๆ
- ข้อมูลที่ทราบกันดีแล้วว่าจะต้อง ใช้ในการประมวลผลเรื่องนั้นๆ โจทย์ไม่ จำเป็นต้องบอกหรือชี้แนะ
2. ขั้นวิเคราะห์ผลลัพธ์ คือ การพิจารณาว่าโจทย์ต้องการคำตอบอะไร จำนวนคำตอบ มีค่าเดียวหรือหลายค่า เป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือข้อความ หรือรูปแบบใด ต้องการนำไปใช้งานในลักษณะใด
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ มีดังนี้
รูปร่างน่าตาของผลลัพธ์เป็นแบบใด
รูปแบบการแสดงผลต้องการแบบใด เช่น แสดงผลบนจอภาพ หรือบนสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
ต้องคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักในการออกแบบผลลัพธ์
รูปแบบของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลเข้าด้วย
รูปแบบของผลลัพธ์จะมีผลต่อกระบวนการประมวลผล
3. ขั้นวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหา หรือขั้นการประมวลผลข้อมูล เป็นขั้นคิดวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการแก้อาจมีทางเลือกหลายทางเลือกด้วยกัน การวิเคราะห์ในขั้นนี้จึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวผู้วิเคราะห์เป็นสำคัญ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องงานที่กำลังแก้ปัญหานั้น ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการ เขียนโปรแกรม และหลักการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบที่ดี
การแก้ปัญหาโดยคอมพิวเตอร์นั้น คือ การจัดทำชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์ โดยจัดทำตามลำดับของกิจกรรม การแก้ปัญหาที่เราเลือกการจัดทำซอฟต์แวร์จะต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วย ผลที่ได้ก็คือซอฟต์แวร์นั่นคือ ได้ลำดับของกิจกรรม (an ordered set of activities) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าทุกขั้นตอน เรียก ขั้นตอนนี้ว่าเป็นขั้นตอนกำหนดการกระทำ (action)และจัดลำดับการกระทำ (order) โดยเรียกรวม ๆ ว่าการเขียนอัลกอริทึม (Algorithm)
ข้อ 2 ตอบ
1. โครงสร้างแบบลำดับ (Sequential structure)
คือ โครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวท่านั้น สามารถแสดงป
2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก (Selection structure)
คือ โครงสร้างที่มีเงื่อนไขขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนต้องมีการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธี การประมวลผลขั้นต่อไป และจะมีบางขั้นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผล การตัดสินใจอาจมีทางเลือกทางเดียวหรือโครงสร้างที่มีทางเลือก 2 ทาง เราเรียกชื่อว่าโครงสร้างแบบ if…then…else และโครงสร้างที่มีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เราเรียกชื่อว่า โครงสร้างแบบ case ซึ่งสามารถแสดงการทำงานของโครงสร้างนี้โดยใช้ผังงานได้ดังรูป
3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ
คือ โครงสร้างที่ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนได้รับการประมวลผลมากกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ โครงสร้างแบบทำซ้ำนี้ต้องมีการตัดสินใจในการทำงานซ้ำ และลักษณะการทำงานของโครงสร้างแบบนี้มี 2 แบบ ได้แก่ แบบที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขในการทำซ้ำทุกครั้งก่อนดำเนินการกิจกรรมใดๆ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ และหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ เรียกการทำงานลักษณะนี้ว่า การทำซ้ำแบบ do while และแบบที่ทำกิจกรรมซ้ำเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริงแล้วจึงหยุดการทำงาน โดยแต่ละครั้งที่เสร็จสิ้นการดำเนินการแต่ละรอบจะต้องมีการตรวจอบเงื่อนไข เรียกการทำซ้ำลักษณะนี้ว่า การทำซ้ำแบบ do until ผังงานแสดงขั้นตอนการทำงานของโครงสร้างแบบทำซ้ำทั้งสองแบบ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์